Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  10-01-2020 | 15:01
data ostatniej modyfikacji:  23-01-2020 | 08:58
data wytworzenia dokumentu:  10-01-2020
autor dokumentu: Monika Bochenek
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
WYNIKI POSTĘPOWANIA: Dostawa wyposażenia kuchni i jadalni w Gminnym Przedszkolu w Brzeznej 10.01.2020

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Wynik_kuchnia_przedszkole.pdf

 

 

 


Zapytanie ofertowe nr 1/2020
Dostawa wyposażenia kuchni i jadalni w Gminnym Przedszkolu w Brzeznej
I. Zamawiający GMINNE PRZEDSZKOLE W BRZEZNEJ BRZEZNA 245 33-386 PODEGRODZIE tel. (18) 44-58-204 Fax: - e-mail: przedszkole.brzezna@op.pl NIP: 7342773393
 
II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchni i jadalni Gminnego Przedszkola w Brzeznej w ramach „Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie”. Szczegółowy wykaz wraz z ilościami wymaganego wyposażenia kuchni i jadalni zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.   2. KOD CPV:    39220000-0- Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe 39221000-7-Sprzęt kuchenny 39222000-4- Artykuły cateringowe 39223000-1- Łyżki i widelce 39240000-6-Wyroby nożownicze 39312000-2- Urządzenia do przygotowywania żywności 39314000-6- Przemysłowy sprzęt kuchenny 39315000-3- Urządzenia restauracyjne
 
III. Miejsce realizacji zamówienia
Brzezna 245, 33-386 Podegrodzie, Gmina Podegrodzie, Powiat Nowosądecki , Województwo Małopolskie.
IV. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest  zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz.1579. ze zm.) - zwanej dalej "ustawą Pzp". 
V. Warunki udziału w postępowaniu (opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia ). 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy wykażą się należytym wykonaniem  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie -  minimum jednej  dostawy wyposażenia gastronomicznego/ wyposażenia do kuchni i/lub restauracji i/lub stołówki  o wartości co najmniej  15 000, zł brutto. 
Jako potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykazem zrealizowanych dostaw zgodnych z warunkami z pkt V ppkt 1) lit. a). Do oferty załączają także dowody potwierdzające zrealizowane dostawy. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, protokoły odbioru, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty potwierdzające rzetelne zrealizowanie usług stanowiących przedmiot zamówienia.
b) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami i w określonym terminie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załączonym wzorem. 
VI. Kryteria oceny oferty wraz z wagami punktowymi lub procentowymi przypisanymi do poszczególnych kryteriów oceny ofert. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
L.p. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 1 Cena 80% 2 Skrócenie terminu dostawy 20% 1. Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły:
PKc = Cn/Cb x 80
gdzie: PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”, Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych), Cb - cena brutto oferty badanej.
2. Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Skrócenie terminu dostawy (Pt) zostanie obliczona wg następującej formuły:  a) za zaproponowanie terminu dostawy wymaganego w zapytaniu oferta otrzyma 0 punktów. b) za skrócenie terminu dostawy o 14 dni kalendarzowych licząc od  wymaganego w zapytaniu terminu  oferta otrzyma 10 punktów. c) za skrócenie terminu dostawy o 28 dni kalendarzowych licząc od  wymaganego w zapytaniu terminu  oferta otrzyma 20 punktów.
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać odpowiednio 0/10/20 pkt. W przypadku nieuzupełnienia formularza oferty w zakresie skrócenia terminu dostawy, Zamawiający uznaje, że Oferent przyjmuje termin dostawy wymagany w zapytaniu. 
3. Punkty otrzymane za kryterium cena oraz skrócenie terminu dostawy będą sumowane wg wzoru:
Po = PKc + Pt
gdzie:
Po- całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, PKc- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”, PWt- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „skrócenie terminu dostawy” 4. Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania. 5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, przyznawania punktów o której mowa powyżej. VII. Termin składania ofert: 20.01.2020r. VIII. Termin realizacji umowy rozumiany jako termin dostawy wyposażenia: do 28.02.2020 r. IX. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: 1. Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo  lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepozostawaniu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej.  X. Określenie istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia,  o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy, w szczególności: a) Zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy.
b) W przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od żadnej ze stron, takimi jak np.: siła wyższa, warunki atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację zamówienia. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności. XI. Informację o możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych: nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych. XII. Informację o planowanych zamówieniach uzupełniających , ich zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub w części niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania uzasadnienia. XV. Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego została zamieszczona w Załączniku nr 5 do niniejszego Zapytania, stanowiącego jego integralną część.  XVI. Termin i miejsce składania ofert: 1. Termin składania ofert: 20.01.2020r. 2. Ofertę można złożyć poprzez dostarczenie jej w terminie składania ofert w zaklejonej kopercie do siedziby Urzędu Gminy Podegrodzie tj. Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248. Koperta powinna być opisana „Oferta na dostawę wyposażenia kuchni i jadalni w Gminnym Przedszkolu w Brzeznej – NIE OTWIERAĆ” wraz z podaniem danych Wykonawcy.  3. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty elektronicznie poprzez wysłanie jej w formie podpisanego przez osoby upoważnione skanu na adres e-mail: gm.podegrodzie.projekty@gmail.com Wówczas w tytule wiadomości należy podać „Oferta na dostawę wyposażenia kuchni i jadalni w Gminnym Przedszkolu w Brzeznej” oraz wskazać w treści wiadomości konieczność potwierdzenia jej dotarcia do skrzynki Zamawiającego. Wówczas pracownik Zamawiającego poprzez mail zwrotny potwierdzi jej  otrzymanie. Zamawiający zastrzega jednak, że w przypadku, gdy złożona przez e-mail oferta zostanie wybrana, Wykonawca musi dostarczyć do Zamawiającego ofertę w wersji papierowej najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy.  4. Oferty należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania wraz ze szczegółową kalkulacją ceny na wzorze załączonym do formularza oferty. Kalkulując cenę, należy wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia m.in. koszty dostawy, wniesienia i uruchomienia  w siedzibie Zamawiającego itp. Cenę wykonania zamówienia należy podać w PLN w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty 6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będą ujawniane przez Zamawiającego, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, iż nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie jako informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa danych dotyczących firmy/adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 7. Zamawiający oświadcza, ze dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez Wykonawców nie będą udostępniane innym uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach będą wykorzystywane dla potrzeb oceny ofert i realizacji usługi objętej Zapytaniem ofertowym. 8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. 9. Wymagany okres ważności oferty wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 10. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania. Do oferty należy dołączyć wymagane oświadczenia ( załącznik nr 3), wykaz wykonanych dostaw ( załącznik nr 4) oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO ( załącznik nr 5). 11. Osobą do kontaktu w sprawie postepowania jest: Monika Bochenek, tel. 509 792 610, email: bochenek_m@op.pl
 
XVII. Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia 2. Formularz ofertowy 3. Oświadczenia  4. Wykaz wykonanych dostaw 5. Klauzula informacyjna RODO
 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
zapytanie_1_2020_dostawa-wyposazenia-kuchni-i-jadalni.pdf
zalacznik-nr-2-formularz-oferty.docx
zalacznik-nr-3-oswiadczenia.docx
zalacznik-nr-4-wykaz.docx
zalacznik-nr-5-rodo.pdf
zalacznik-nr-2-formularz-oferty.doc
zalacznik-nr-3-oswiadczenia.doc
zalacznik-nr-4-wykaz.doc
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie