Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  27-09-2019 | 14:42
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2019 | 08:02
data wytworzenia dokumentu:  27-09-2019
autor dokumentu: Dariusz Konstanty
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
   
unieważnione - Rozgraniczenie nieruchomości 27.09.2019

 

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta

rejestr_przyjetych_ofert.pdf


 

Podegrodzie, dn. 27 września 2019 r.

Nasz znak: ROS.271.13.2019

 

Zamawiający: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248,

Wykonawcy: Zainteresowani geodeci

 

Gmina Podegrodzie zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych którego przedmiotem jest:

 

Wykonania rozgraniczenia nieruchomości, oznaczonych nr ewidencyjnymi:

 • 312/1 położonej w miejscowości Naszacowice, dla której urządzona jest księga wieczysta NS1S/00046415/9,

 • 312/2 położonej w miejscowości Naszacowice, dla której urządzona jest księga wieczysta NS1S/00046415/9,

 • 312/3 położonej w miejscowości Naszacowice, dla której urządzona jest księga wieczysta NS1S/00046415/9,

od działki ewidencyjnej nr 314 położonej w miejscowości Naszacowice, stanowiąca drogę gminną Naszacowice – k. Zarycznego, znajdującą się w zarządzie Gminy Podegrodzie”.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy (Oferenci), którzy spełniają następujące warunki, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia:

- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadanie wiedzy i doświadczenia;

- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej wykonać przedmiot zamówienia.

O zamówienie ubiegać się mogą Oferenci, którzy złożą w wymaganym terminie ofertę wraz z następującymi dokumentami:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1),

 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej- wydruk z centralnego rejestru – www.ceidg.gov.pl, a w innych przypadkach - aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli przepisy odrębne wymagają wpisu do rejestru (zamiast odpisu z KRS wykonawcy mogą samodzielnie pobierać ze stron Centralnej Informacji KRS wydruki wpisu do rejestru i przedkładać je Zamawiającemu. Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe mają moc równoważną z mocą odpisów wydawanych przez Centralną Informację KRS, pod warunkiem posiadania przez nie cech umożliwiających ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS),

 3. Kserokopia uprawnienia zawodowego w zakresie rozgraniczania,

 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

 5. Podpisany (zaakceptowany) przez Wykonawcę, lub osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

Szczegółowe informacje dotyczące umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Oferty należy składać na dziennik podawczy Urzędu Gminy Podegrodzie (wyłącznie: osobiście lub pocztą) do dnia 11 października 2019 r., do godz. 15.00 z dopiskiem „Rozgraniczenie w Naszacowicach”. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do tutejszego organu. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferta musi być umieszczona w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z podanymi wyżej wytycznymi.

Termin związania ofertą wynosi co najmniej 30 dni i rozpoczyna się następnego dnia roboczego po upływie terminu do składania ofert.

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa po uprzednim sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów. Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres ważności umowy i ma ona stanowić wynagrodzenie wykonawcy za realizację całego zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.

Osobami do kontaktu z Oferentami są: Dariusz Konstanty 18 414 07 71.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszego zapytania.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i ocen.

 

zapytanie_ofertowe.pdf

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

zalacznik_nr_2_oswiadczenie.doc

zalacznik_nr_3_wzor_umowy.pdf

mapa_ewidencyjna.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 1. Formularz ofertowy,

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

 3. Wzór umowy.

 

Otrzymują:

 1. adresat,

 2. aa.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie