Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  06-06-2019 | 13:06
data ostatniej modyfikacji:  26-06-2019 | 12:15
autor dokumentu: Ewelina Surma
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
   
DOSTAWA JEDNEGO ZESTAWU KAMERY TERMOWIZYJNEJ 06.06.2019

uniewaznienie.pdf


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Podegrodzie zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ JEDNEGO ZESTAWU KAMERY TERMOWIZYJNEJ

1.       ZAMAWIAJĄCY

Gmina Podegrodzie

Podegrodzie 248, 33 – 386 Podegrodzie

NIP: 734-34-56-306

 

2.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego zestawu kamery termowizyjnej wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie podstawowych raportów i analiz obejmującego:

a)       Kamerę termowizyjną,

b)      Twardą przenośną walizkę ułatwiającą transport i przechowywanie,

c)       Pokrowiec ochronny zabezpieczający kamerę przed uszkodzeniami,

d)      Czas pracy minimum 2,4 h,

e)      Zasilacz,

f)        Kartę pamięci SD o pojemności min. 8 GB,

g)       Kable USB,

h)      Certyfikat kalibracji producenta,

i)        Instrukcję obsługi w języku polskim,

j)        Gwarancję – kamera: 24 miesiące.

2.       Wymagane minimalne parametry techniczne kamery termowizyjnej:

a)       Rozdzielczość detektora: 240x180 pikseli,

b)      Czułość termiczna: mniejsza lub równa 50 mK,

c)       Funkcje obrazowania: obraz widziany oraz obraz termowizyjny, funkcja nakładania obrazów termowizyjnego i widzialnego,

d)      Zakres pomiaru temperatury: -20˚C do 120˚C,

e)      Wielkość wyświetlacza: min. 4”,

f)        Funkcje pomiarowe: możliwość wprowadzenia minimalnie dwóch punktów pomiarowych,

g)       Częstotliwość obrazu: 30 Hz,

h)      Obiektyw standardowy: 24˚x18˚,

i)        Ustawienia ostrości: manual lub auto/manual,

j)        Minimalna odległość z zachowaniem ostrości – min. 0,15 m,

k)       Czas pracy na jednej baterii min. 2,4 h,

l)        Moduły pamięci – karta SD,

m)    Możliwość zapisu zdjęć w formacie jpg,

n)      Zoom cyfrowy min. 4x,

o)      Wskaźnik laserowy,

p)      Kamera wbudowana wraz z podświetleniem LED,

q)      Ekran dotykowy.

3.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.       Termin wykonania zamówienia: do 4 lipca 2019 r.

2.       Zamówienie należy wykonać zgodnie z zaproszeniem ofertowym z dnia 06 czerwca 2019r.

4.       KRYTERIUM OCENY OFERTY

a)       Kryterium oceny ofert: Cena 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym, w niniejszym naborze i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o cenę.

5.       TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:

1.       Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.       Bieg terminu związanego z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.

 

6.       SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.       Formę papierową oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 

„Zapytanie ofertowe na dostawę jednego zestawu kamery termowizyjnej na potrzeby projektu pn. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

w Urzędzie Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

w terminie do 25 czerwca 2019 r. do godz. 11:00 (decyduje data wpływu oferty).

 

2.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie – pokój nr 32 w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 11:30.

3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.       Zamawiający zaleca, aby koperta była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy w celu umożliwienia zwrotu oferty w przypadku złożenia jej po terminie.

5.       Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

6.       Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym – załącznik Nr 1.

7.       Lista oferentów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku zapytania zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz stronie www.bip.podegrodzie.pl

 

7.       ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZALECENIA REALIZACJI:

1.       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej o wyborze, podając nazwę firmy albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

2.       Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej oraz która jest zgodna z wymogami w zaproszeniu ofertowym i z wytycznymi zakupu sprzętu.

3.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem, który uzyskał kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

4.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.

6.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

7.       Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku złożenia ofert, które przekroczą zabezpieczenie finansowe na wykonanie zadania.

8.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

9.       Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy zawartej między Wykonawcą, a Zamawiającym.

10.   Zamawiający może prowadzić negocjacje z Oferentami, którzy odpowiedzieli na zaproszenie.

11.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

12.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zapytania ofertowego w trakcie postępowania.

13.   Jeżeli złożono więcej niż jedną najkorzystniejszą ofertę z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, przy czym ceny z nich wynikające nie mogą być wyższe niż ceny wynikające z ofert pierwotnych.

 

8.       OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Ewelina Surma – Ekodoradca, tel. 18 445 9033 wew. 80

 

 
Zalaczniki:
zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
zalacznik-nr-1-formularz-oferty.docx
zalacznik-nr-2-wzor-umowy.docx
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie