Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  10-04-2019 | 08:57
data ostatniej modyfikacji:  25-04-2019 | 08:14
autor dokumentu: Marta Kołdras
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
  Wyniki postępowania
INF> Z OTWARCIA - Zapytanie ofertowe na usługę cateringu w ramach projektu pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie” realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, 10.04.2019

I.     PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:

 

INFORMACJA Z OTWARCIA

inf__z_otwarcia_ofert-catering.pdf

 

 

 

 


Gmina Podegrodzie

33-386 Podegrodzie 248

 

 

 

II.          CELE PROJEKTU:

Cel główny:    Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Podegrodzie.

Cel szczegółowy 1: Wzrost kompetencji cyfrowych 156  mieszkańców Gminy Podegrodzie w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.

Cel szczegółowy 2: Wzrost kompetencji cyfrowych 15 mieszkańców gminy z niepełnosprawnościami w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.

Cel szczegółowy 3: Podniesienie potencjału dydaktycznego w zakresie kompetencji cyfrowych Gminy Podegrodzie.

 

III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

·   Zakres usługi obejmuje:

1.      Catering na jedno szkolenie obejmuje:

 

a)      Wariant 1:    4 dni x 4 godziny (w ciągu tygodnia): 4 przerwy kawowe

 

·         napoje gorące: kawa, herbata,

·         dodatki do napojów gorących: mleko/śmietanka do kawy, cytryna krojona w plasterki, cukier,

·         woda mineralna gazowana i niegazowana podawana w butelkach (500 ml na osobę),

·         ciastka kruche (min. 2 rodzaje),

·         naczynia ceramiczne lub szklane,

·         sprzątanie,

 

b)      Wariant 2:   2 dni x 8 godzin (weekendy): 4 przerwy kawowe, 2 przerwy lunchowe

 

·         napoje gorące: kawa, herbata,

·         dodatki do napojów gorących: mleko/śmietanka do kawy, cytryna krojona w plasterki, cukier,

·         woda mineralna gazowana i niegazowana podawana w butelkach (500 ml na osobę),

·         ciastka kruche (min. 2 rodzaje),

·         kanapki dekoracyjne (min. 4 szt. na osobę),

·         naczynia ceramiczne lub szklane,

·         sprzątanie,

 

2.      Przerwy kawowe będą serwowane na zasadzie szwedzkiego stołu- nie wymagają obsługi kelnerskiej.

 

 

3.      W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych o ważnym okresie przydatności do spożycia, w opakowaniach posiadających stosowne atesty.

 

 

4.      Wykonawca jest zobowiązany do estetycznego podawania posiłków.

 

 

5.      Wykonawca zapewni usługę sprzątania – doprowadzenie pomieszczenia, w którym odbywa się usługa cateringowa do stanu pierwotnego.

 

 

 

 

IV.       TERMINY, MIEJSCE ORAZ LICZBA UCZESTNIKÓW:

1.      Zakładamy zrealizowanie 13 szkoleń w 12-osobowych grupach, co daje 156 uczestników.

2.      Zamawiający przewiduje organizację 6 szkoleń weekendowych oraz 7 szkoleń w tygodniu, jednak założenia te mogą ulec zmianie.

3.      Szkolenia będą realizowane w terminie od maja 2019 r. do listopada 2019 r. (lub do dnia osiągnięcia wskaźnika przeszkolonych osób określonych w projekcie łącznie 156 osób) - według szczegółowego harmonogramu ustalanego na bieżąco przez Zamawiającego.

4.      Dokładne terminy i godziny szkoleń będą podawane na 2 dni robocze przed każdym spotkaniem.

5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby spotkań (w ramach wartości umowy).

6.      Zamawiający zastrzega możliwość przesunięć ilościowych w ramach zlecenia.

7.      Szkolenia realizowane będą w 2 miejscach na terenie gminy Podegrodzie:

 

    - Gminny Ośrodek Kultury (Podegrodzie 248),

 

 

    - Gminna Biblioteka w Podegrodziu (Podegrodzie 525)

 

8.      Szkolenia organizowane będą w dwóch trybach:

- 4 dni x 4 godziny (w ciągu tygodnia)

- 2 dni x 8 godzin (weekendy)

 

V.         OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT:

 

1.      Kryterium oceny ofert: Cena 100%

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym, w niniejszym naborze i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o cenę.

 

IV.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 

1.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.      Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VI.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.                  Formę papierową oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 

Zapytanie ofertowe na usługę cateringu w ramach projektu pn.„Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie”

 

 

 

 

 

w Urzędzie Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, 

 

w terminie do 23 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty).

 

 

 

 

2.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędzie Gminy Podegrodziepokój nr 24 w dniu 23.04.2019 r., o godzinie 11.00

 

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Zamawiający zaleca, aby koperta była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy w celu umożliwienia zwrotu oferty w przypadku złożenia jej po terminie.

5.    Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

6.    Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym - załącznik Nr 1.

7.    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku zapytania zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz stronie www.bip.podegrodzie.pl


 

 

IV.             ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZALECENIA REALIZACJI:

 

1.     Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej firmie informacje o wyborze, podając nazwę firmy albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano

2.     Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej oraz która jest zgodna z wymogami w zaproszeniu ofertowym i z wytycznymi zakupu sprzętu w projekcie E-xtra Kompetentni.

3.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem, który uzyskał kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

4.     Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną, przy czym oferta z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.

 

5.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.

7.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

8.     Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku złożenia ofert, które przekroczą zabezpieczenie finansowe na wykonanie zadania.

9.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

10.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zapytania ofertowego w trakcie postępowania.

12.  Jeżeli złożono więcej niż jedną najkorzystniejszą ofertę z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, przy czym ceny z nich wynikające nie mogą być wyższe niż ceny wynikające z ofert pierwotnych

 V.     OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z  OFERENTAMI:

Marta Kołdras- Koordynator Projektu, tel. 18 414-07-82, , e-mail: m.koldras@podegrodzie.pl

 

 
Zalaczniki:
zapytanie-ofertowe.pdf
zalacznik-nr-2-umowa-1-.pdf
zal.-nr-1-oferta.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie