Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  10-04-2019 | 08:55
data ostatniej modyfikacji:  13-06-2019 | 13:28
autor dokumentu: Marta Kołdras
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
  Wyniki postępowania
INF. Z OTWARCIA - Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie” realizowanego w ramach e-xtra kompetentni - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działania 3.1: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 10.04.2019

I.       PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:

 

INFORMACJA Z OTWARCIA

inf__z_otwarcia_ofert-laptopy.pdf

 

wyniki_.pdf

 


 

Gmina Podegrodzie

 33-386 Podegrodzie 248

   

  II.          CELE PROJEKTU:

Cel główny:    Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Podegrodzie.

Cel szczegółowy 1: Wzrost kompetencji cyfrowych 156  mieszkańców Gminy Podegrodzie w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.

Cel szczegółowy 2: Wzrost kompetencji cyfrowych 15 mieszkańców gminy z niepełnosprawnościami w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.

Cel szczegółowy 3: Podniesienie potencjału dydaktycznego w zakresie kompetencji cyfrowych Gminy Podegrodzie. 

III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.           Laptop 2 w 1 (12 szt.):

-      przekątna ekranu LCD – min. 14 cali

-      typ procesora - Inter Core i3-8130U lub równoważny

-      rodzaj dysku twardego - SSD (flash)

-      pojemność dysku SSD - min. 120 GB

-      wielkość pamięci RAM - min. 4 GB

-      rozdzielczość LCD - 1920x1080 pikseli

-      powłoka ekranu - błyszcząca

-      typ matrycy - IPS

-      ekran dotykowy

-     możliwość odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu

-      karta graficzna - Intel HD Graphics 520 lub równoważny

-      interfejs - HDMI, USB 2.0, USB 3.0

-      komunikacja - Bluetooth, WiFi IEEE 802.11ac

-      czytnik kart pamięci SD

-      akumulator –umożliwiający codzienna eksploatacje (min. 6h pracy na baterii)

-      wyposażenie dodatkowe - kamera HD, wbudowany mikrofon

-      zawartość zestawu - zasilacz i myszka USB

-      gwarancja – min. 2 lata w serwisie zewnętrznym

 

2.              System operacyjny - Windows 10 (12 szt.)

 

IV.             TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2019 r.

 2.  Zamówienie należy wykonać zgodnie z zaproszeniem ofertowym z dnia 05 kwietnia 2019 r.

 V.      OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT:

1.      Kryterium oceny ofert:  Cena 100%

 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym, w niniejszym naborze i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o cenę.

IV.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.      Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 V.    MIEJSCE ORAZ TERNMIN SKŁADANIA OFERT:
1.      Formę papierową oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn.

„Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie””

 w Urzędzie Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248,

w terminie do 23 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty).


2.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędzie Gminy Podegrodziepokój nr 24 w dniu 23.04.2019 r., o godzinie 10:30.

3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.      Zamawiający zaleca, aby koperta była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy w celu umożliwienia zwrotu oferty w przypadku złożenia jej po terminie.

5.       Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

6.        Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym - załącznik Nr 1.

7.       Lista oferentów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku zapytania zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz stronie www.bip.podegrodzie.pl

 

IV.   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZALECENIA REALIZACJI:

 

1.     Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informacje o wyborze, podając nazwę firmy albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano

2.     Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej oraz która jest zgodna z wymogami w zaproszeniu ofertowym i z wytycznymi zakupu sprzętu w projekcie E-xtra Kompetentni.

3.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem, który uzyskał kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

4.     Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną, przy czym oferta z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.

5.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.

7.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

8.     Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku złożenia ofert, które przekroczą zabezpieczenie finansowe na wykonanie zadania.

9.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

10.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zapytania ofertowego w trakcie postępowania.

12.  Jeżeli złożono więcej niż jedną najkorzystniejszą ofertę z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, przy czym ceny z nich wynikające nie mogą być wyższe niż ceny wynikające z ofert pierwotnych

V.     OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z  WYKONAWCAMI:

Marta Kołdras- Koordynator Projektu, tel. 18 414-07-82

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-2-umowa_laptopy.pdf
zalacznik-nr-1-formularz-oferty_laptopy.pdf
zapytanie_ofertowe_laptopy.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie