Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  15-03-2019 | 14:26
data ostatniej modyfikacji:  20-03-2019 | 14:58
data wytworzenia dokumentu:  15-03-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
INF. Z OTWARCIA: Nadzór inwestycji w branży drogowej dot. realizacji zadania: „Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie” 15.03.2019

                

Informacja z otwarcia

Informacja_z_sesji_otwarcia.pdf

 

 

 

   


  Podegrodzie, dnia 15.03.2019 r.

 

           ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia poniżej równowartości 30 tys. euro dotyczących zadania p.n.: Nadzór inwestycji w branży drogowej dot. realizacji zadania: Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Podegrodzie

Podegrodzie 248

33 – 386 Podegrodzie

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis i zakres nadzoru robót budowlanych: branża drogowa dla realizacji zadania: Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie, którego zakres obejmuje wykonanie robót:

a)    wykonanie podbudowy,

b)    wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9, 10, które stanowią załączniki do SIWZ dla robót budowlanych, udostępniony na stronie BIP Zamawiającego: http://bip.podegrodzie.pl/pl/3216/1,62445/utwardzenie-istniejacego-placu-kostka-brukowa-na-potrzeby-krzewienia-tradycji-i-kultury-we-wsi-podegrodzie.html

3.    Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia zlecenia do 15.05.2019 r.

Czas realizacji robót budowlanych objętych nadzorem określony został w umowie z Wykonawcą robót, który zostanie wyłoniony w procedurze przetargowej. Zamawiający powiadomi Inspektora Nadzoru o terminie realizacji zadania.

Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje kompleksowy nadzór nad wykonaniem robót budowlanych w branży drogowej dla realizacji zadania: Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodziezgodnie z przedmiarem robót dot. przedmiotowego zadania oraz dokumentacją przetargową.

Dokładny zakres obowiązków Inspektora Nadzoru opisano w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) i w aktach wykonawczych do tej ustawy.

Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór zlecenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4.    Wymagane od oferenta dokumenty:

a)    wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru Załącznik nr 1 do zaproszenia.

5.    Termin i miejsce złożenia oferty:

a)    Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie, w terminie do dnia 20.03.2019 r., do godziny 14:30,

b)    W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania,

c)    Oferta złożona po terminie tj. dnia 20.03.2019 r. po godzinie 14:30 zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.

d)     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisanej wg poniższych ustaleń:

·       Nazwa i adres Wykonawcy

·      Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

·      Oferta na zamówienie ogłoszone poniżej 30.000,00 euro –

„Nadzór inwestycji: drogowej dla realizacji zadania: Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie.

·       UWAGA: nie otwierać przed 20.03.2019 r., godziną 14:40

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędzie Gminy Podegrodziepokój nr 24 w dniu 20.03.2019 r.,
o godzinie 14:40.

6.    Kryteria oceny ofert:

a)    Cena – 100%.

b)    cena oferty zostanie przeliczona wartości punktowe.

c)    Ocena punktowa zostanie kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułami:

 

                                                                najniższa cena brutto

                                                               z rozpatrywanych ofert

ilość punktów dla kryterium ceny = -------------------------------------------- x 100 pkt

                                                                       cena brutto

                                                                rozpatrywanej oferty

 

Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazanym przez Wykonawcę w ofercie.

7.    Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Piotr Dudzik.

8.    Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia zlecenia:

1)    Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

2)    Wzór zlecenia stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia.

3)    Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed podpisaniem zlecenia Wykonawcy składają Zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych wykonawców oraz pełnomocnictwo.

9.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty i unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

10.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

11.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zaproszenia ofertowego w trakcie postępowania.

12.     Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

13.     Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Oferta nie spełniająca wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym nie będzie podlegać wyborowi.

14.     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania
i oceny.

15.     Jeżeli złożono więcej niż jedną najkorzystniejszą ofertę z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, przy czym ceny z nich wynikające nie mogą być wyższe niż ceny wynikające z ofert pierwotnych.

16.     Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione w aktach postępowania bez otwierania i nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

17.     W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.

18.     Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

19.     Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (OUE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Podegrodzie z siedzibą w Urzędzie Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, e-mail do korespondencji: gmina@podegrodzie.pl, telefon: 18 445 90 33, fax: 18 448 49 51;

§  inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie jest Pani Monika Hałas, adres 33-386 Podegrodzie 248, e-mail, iodo@podegrodzie.pl  telefon: 18 445 90 33.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Nadzór inwestycji: drogowej dla realizacji zadania:
Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzieprowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

§  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, dalej „ustawa”; 

§  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych powyżej oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum,
w szczególnością z ustawą  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten okres, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

§  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

§  posiada Pani/Pan:

-      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

-      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

-      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§  nie przysługuje Pani/Panu:

-      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1.    Formularz ofertowy 1.

2.    Wzór zlecenia.

3.    Przedmiar robót oraz dokumentacja techniczna dostępne na stronie BIP Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane:

http://bip.podegrodzie.pl/pl/3216/1,62445/utwardzenie-istniejacego-placu-kostka-brukowa-na-potrzeby-krzewienia-tradycji-i-kultury-we-wsi-podegrodzie.html

 

 

 
Zalaczniki:
zaproszenie-do-zlozenia-ofert.pdf
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.doc
zalacznik-nr-2-nadzor-branza-drogowa.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie