Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  28-02-2019 | 10:37
data ostatniej modyfikacji:  15-03-2019 | 08:54
autor dokumentu: Marta Kołdras
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
WYBÓR OFERTY - zmiana nr 1, wyjasnienia nr 1 - Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń dla 156 mieszkańców Gminy Podegrodzie 28.02.2019

 

WYBÓR OFERTY

WYBOR_OFERTY.pdf

 

 

 


zmiana zapytania nr 1

 


wyjasnienia_nr_1.pdf

 


 

 

dotyczy projektu grantowego pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie” realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”,

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Podegrodzie

33-386 Podegrodzie 248

 

II.          CELE PROJEKTU:

Cel główny:    Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Podegrodzie.

Cel szczegółowy 1: Wzrost kompetencji cyfrowych 156  mieszkańców Gminy Podegrodzie w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.

Cel szczegółowy 2: Wzrost kompetencji cyfrowych 15 mieszkańców gminy z niepełnosprawnościami w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.

Cel szczegółowy 3: Podniesienie potencjału dydaktycznego w zakresie kompetencji cyfrowych Gminy Podegrodzie.

 

III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

·   Zakres usługi obejmuje:

1. Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej,

2. Przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców gminy Podegrodzie w wieku 25-74 lata z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.

3. Przeprowadzenie szkoleń zgodnie z 7 modułami szkoleniowymi dostarczonymi przez zamawiającego,

4.      Podstawą dla prowadzenia szkoleń będą przygotowane przez Operatora projektu (FRDL MISTiA oraz SEP Meritum) scenariusze szkoleń.

5.      Prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych szkoleń (tj. dzienniki zajęć, listy obecności, ankiety itp.).

6. Zaangażowanie dwóch instruktorów na każde szkolenie, instruktora głównego oraz wspomagającego, który pracować będzie z osobami odbiegającymi poziomem od reszty grupy.

7.      Instruktorzy powinni dysponować własnym sprzętem multimedialnym oraz komputerowym.

 

·    Terminy i miejsce oraz liczba godzin szkoleniowych:

1.      Zakładamy zrealizowanie 13 szkoleń w 12-osobowych grupach, co daje 156 uczestników.

2.      Łączny wymiar godzinowy: 416 (po 208 godzin dla każdego instruktora).

3.      Szkolenia będą realizowane w terminie od marca 2019 r. do listopada 2019 r. (lub do dnia osiągnięcia wskaźnika przeszkolonych osób określonych w projekcie łącznie 156 osób) - według szczegółowego harmonogramu ustalanego na bieżąco przez Zamawiającego.

4.      Szkolenia realizowane będą w 2 miejscach na terenie gminy Podegrodzie:

    - Gminny Ośrodek Kultury (Podegrodzie 248),

    - Gminna Biblioteka w Podegrodziu (Podegrodzie 525)

5.      Szkolenia organizowane będą w dwóch trybach:

- 4 dni x 4 godziny (w ciągu tygodnia)

- 2 dni x 8 godzin (weekendy)

 

·        Wymogi formalne dla instruktorów:

a)      wykształcenie wyższe informatyczne lub pedagogiczne,

b)      umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkoleń i między nimi,

c)      umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy,

d)      wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym,

e)      umiejętność motywowania uczestników szkoleń,

f)       umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) 

g)      umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych,

h)      umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,

i)       udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat,

j)       instruktor musi być mieszkańcem Gminy Podegrodzie.

 

·        Przewidywana forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie.

 

IV.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Formę papierową oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń w ramach projektu pn.„Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie”

 

w Urzędzie Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, 

w terminie do 8 marca 2019 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu oferty).

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz stronie www.bip.podegrodzie.pl

 

V.         OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT:

1.      Kryterium oceny ofert: Cena 100% dla ofert spełniających wymogi formalne

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym, w niniejszym naborze i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o cenę.

2.      Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.

 

VI.      Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Marta Kołdras - koordynator, tel.18 414-07-82, e-mail: m.koldras@podegrodzie.pl

 

 Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o naborze:

1.      Załącznik Nr 1 - Formularz oferty,

2.      Załącznik Nr 2 - oświadczenie o posiadanych kompetencjach

3.      Załącznik Nr 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie