Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  13-11-2018 | 13:28
data ostatniej modyfikacji:  19-11-2018 | 13:15
data wytworzenia dokumentu:  13-11-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
   
Informacja z sesji otwarcia. Nadzór inwestycji w branży drogowej i konstrukcyjno - budowlanej, dot. zagospodarowania terenu dla realizacji zadania: „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II 13.11.2018

    Podegrodzie, 19.11.2018 r.


Dotyczy: postępowania o szacunkowej wartości zamówienia poniżej równowartości 30 tys. euro dotyczącej zadania pn: Nadzór inwestycji: drogowej i konstrukcyjno - budowlanej, dot. realizacji zadania: BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II

 

Gmina Podegrodzie przekazuje informację z otwarcia ofert o szacunkowej wartości zamówienia poniżej równowartości 30 tys. euro:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 9.833,76 zł,
w tym dla części nr I:

a)    8.710,92 zł dla części nr I,

b)   1.122,84 zł dla części nr II.

2.       ofertę złożył:

część nr I

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

 

Termin
wykonywania
*

1

Anna Rusnarczyk

Zbludza 194

34 – 608 Kamienica

 

9.500,00

31.01.2019 r.

 

część nr II – brak ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

 

Termin
wykonywania
*

1

 

 

 

31.01.2019 r.

 

________________________________________________________________________

   Podegrodzie, dnia 13.11.2018 r.

 

           ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia poniżej równowartości 30 tys. euro dotyczących zadań p.n.: Nadzór inwestycji w branży drogowej i konstrukcyjno - budowlanej, dot. zagospodarowania terenu dla realizacji zadania: BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Podegrodzie

Podegrodzie 248

33 – 386 Podegrodzie

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis i zakres nadzoru robót budowlanych:

a)       branża drogowa dla realizacji zadania: BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W BRZEZNEJ” ETAP II
oraz BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W BRZEZNEJ” ETAP II
” dot. drogi wewnętrznej udostępniony na stronie BIP Zamawiającego:

http://bip.podegrodzie.pl/pl/3216/1/ogloszenia-o-przetargach.html

b)      branża konstrukcyjno – budowlana dla realizacji zadania: BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II udostępniony na stronie BIP Zamawiającego:

http://bip.podegrodzie.pl/pl/3216/1/ogloszenia-o-przetargach.html

3.    Termin wykonania zamówienia:

a)       do 31.01.2019 r. jednak nie krócej niż wykonanie robót objętych nadzorem.

Czas realizacji robót budowlanych objętych nadzorem określony został w umowie z Wykonawcą robót, który zostanie wyłoniony w procedurze przetargowej. Zamawiający powiadomi Inspektora Nadzoru o terminie realizacji zadania.

Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje kompleksowy nadzór nad wykonaniem robót budowlanych w branży drogowej i konstrukcyjno – budowlanej dot. zagospodarowania terenu dla realizacji zadania: BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP IIzgodnie z przedmiarami robót dot. przedmiotowego zadania oraz dokumentacją przetargową.

Dokładny zakres obowiązków Inspektora Nadzoru opisano w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) i w aktach wykonawczych do tej ustawy.

Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy – załącznik nr 3 a, b do zapytania ofertowego.

4.    Wymagane od oferenta dokumenty:

a)    wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru Załącznik nr 1 a, b do zaproszenia.

5.    Termin i miejsce złożenia oferty:

a)    Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie, w terminie do dnia 19.11.2018 r., do godziny 12:30,

b)    W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania,

c)    Oferta złożona po terminie tj. dnia 19.11.2018 r. po godzinie 12:30 zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.

d)     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisanej wg poniższych ustaleń:

·       Nazwa i adres Wykonawcy

·      Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

·      Oferta na zamówienie ogłoszone poniżej 30.000,00 euro –

„Nadzór inwestycji: drogowej i konstrukcyjno - budowlanej, dot. zagospodarowania terenu dla realizacji zadania: BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II” dot. części nr …..

·       UWAGA: nie otwierać przed 19.11.2018 r., godziną 12:40

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędzie Gminy Podegrodziepokój nr 24 w dniu 19.11.2018 r.,
o godzinie 12:40.

6.    Kryteria oceny ofert:

a)    Cena – 100% (dla każdej części oddzielnie).

b)    cena oferty zostanie przeliczona wartości punktowe (dla każdej części oddzielnie).

c)    Ocena punktowa zostanie kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułami:

 

                                                                najniższa cena brutto

                                                               z rozpatrywanych ofert

ilość punktów dla kryterium ceny = -------------------------------------------- x 100 pkt

                                                                       cena brutto

                                                                rozpatrywanej oferty

 

Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazanym przez Wykonawcę w ofercie (dla każdej części oddzielnie).

7.    Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Tomasz Dąbrowski.

8.    Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia zlecenia:

1)    Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

2)    Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 a, b do Zaproszenia.

3)    Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed podpisaniem umowy Wykonawcy składają Zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych wykonawców oraz pełnomocnictwo.

9.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty i unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

10.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

11.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zaproszenia ofertowego w trakcie postępowania.

12.     Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

13.     Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 a, b do niniejszego Zapytania. Oferta nie spełniająca wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym nie będzie podlegać wyborowi.

14.     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania
i oceny.

15.     Jeżeli złożono więcej niż jedną najkorzystniejszą ofertę z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, przy czym ceny z nich wynikające nie mogą być wyższe niż ceny wynikające z ofert pierwotnych.

16.     Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione w aktach postępowania bez otwierania i nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

17.     W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.

18.     Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

19.     Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Podegrodzie – Małgorzata Gromala z siedzibą
w Urzędzie Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, e-mail do korespondencji:
gmina@podegrodzie.pl, telefon: 18 445 90 33, fax: 18 448 49 51;

§  inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie jest Pani Monika Hałas, adres 33-386 Podegrodzie 248, e-mail, iodo@podegrodzie.pl  telefon: 18 445 90 33.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Nadzór inwestycji: drogowej i konstrukcyjno – budowlanej dot. zagospodarowania terenu dla realizacji zadania:
BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

§  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, dalej „ustawa”; 

§  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych powyżej oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum,
w szczególnością z ustawą  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten okres, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

§  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

§  posiada Pani/Pan:

-      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

-      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

-      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§  nie przysługuje Pani/Panu:

-      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1.    Formularz ofertowy 1 a, b.

2.    Wzór umowy – a, b.

3.    Przedmiar robót, STWIORB oraz dokumentacja techniczna dostępne na stronie BIP Zamawiającego w przetargach na roboty budowlane:

http://bip.podegrodzie.pl/pl/3216/1/ogloszenia-o-przetargach.html

 

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1a-b.doc
zalacznik-nr-2-a-nadzor-branza-drogowa.pdf
zalacznik-nr-2-b-nadzor-branza-konstrukcyjno-budowlana.pdf
zaproszenie.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie