Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  21-09-2018 | 13:06
data ostatniej modyfikacji:  21-09-2018 | 13:14
data wytworzenia dokumentu:  21-09-2018
autor dokumentu: Ewa Janur
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
   
Zapytanie ofertowe 21.09.2018

 

         Podegrodzie, 21.09.2018 r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający:

Gmina Podegrodzie

Podegrodzie 248

33 – 386 Podegrodzie

NIP: 734-34-56-306

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: montaż i dostawę piłkochwytów.

 2. Zakres zamówienia:

Część I: Montaż piłkochwytu na ogrodzeniu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzeznej.

- montaż do istniejących słupków 8x8 cm piłkochwytu wysokości 2 m z montażem słupów dł. 2,60 wraz ze skręceniem, wszystkimi robotami towarzyszącymi – rusztowanie, naciągami na długości 62 m.

Część II: Wykonanie piłkochwytu przy placu zabaw w Naszacowicach:

- wykopy o szerokości dna do 1.5 m i głębokości 1.5 m w gruncie,

- roboty zimne,

- stopy fundamentowe,

- piłkochwyty z siatki syntetycznej kompletny z słupkiem i zestawem zawieszeń wysokości 3.00

Szczegółowy zakres robót określają:

Przedmiar robót (załącznik nr 7)

 1. Oferowane elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie posiadać wad prawnych i fizycznych oraz posiadać możliwość użytkowania na terenie Polski

 

 1. Termin realizacji: 30 października 2018 r.

 2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, tj.:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w postępowaniu,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w postępowaniu,

c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

 

PODWYKONAWCY

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania powierzonej części w formularzu ofertowym.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia (załącznik 3) dotyczące tego podmiotu.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy jest obowiązany do wskazania w złożonej ofercie zakresu tych robót i ich wartości, a w przypadku powoływania się na zasoby podwykonawcy celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany wskazać nazwę podwykonawcy. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia samodzielnie. Wymagania dotyczące umowy
o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zawarte zostały w projekcie umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Zasady zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy określone są w projekcie umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy oraz kopie umów z podwykonawcami, w zakresie robót jakie wskazał w ofercie, a które ci podwykonawcy będą wykonywać.

 

V. WARUNKI WYKLUCZENIA

Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanie między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi czynności związane z wyborem wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. Powiązanie takie stanowi
o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.

 

VI. ODRZUCENIE OFERTY

Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

- złożone przez wykonawcę podlegającemu wykluczeniu z postępowania.

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY:

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ

a) Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ( Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

b) Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z

POSTĘPOWANIA (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

c) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) -wg załącznika Nr 1 do zapytania ofertowego.

2. WYKAZ DOKUMENTÓW

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

b) Kosztorys ofertowy

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – oświadczenia, o których mowa w pkt 1. a) i b), powinien złożyć każdy z Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.

Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi tj. przedsiębiorców

podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, także tych, którzy prowadzą

wspólnie działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.

Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie
z zasadami rejestracji Wykonawcy czytelny podpis wskazujący imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli identyfikacji można dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć imienna) - dopuszczalna jest forma skrócona.

Oświadczenia złożone w oryginale oraz dokumenty złożone w formie oryginału lub kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności.

Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania dokumentów przez pełnomocników.

Wszystkie pełnomocnictwa powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w części VII pkt. 2a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w części VII pkt. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części VII pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w części VII pkt. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4. INFORMACJA NA TEMAT PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załącznik nr 7).

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,

OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca może

przekazać pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca może przesłać faksem lub mailem. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu, maila każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Korespondencję przekazywaną droga elektroniczną , wykonawcy zobowiązani są kierować

na adres email: gmina@podegrodzie.pl, fax: 18 448 49 51

3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest Ewa Janur tel. (18) 448 49 65, od wtorku do piątku w godz. 7.00 –15.00. w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dot. złożonej oferty oraz uzupełnień dokumentów we wskazanym przez zamawiającego terminie.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca powinien podać ceny poszczególnych pozycji określonych w kosztorysie ofertowym. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty roboty budowlanej związane z realizacją zamówienia. Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza. Suma cen brutto wszystkich pozycji będzie stanowiła cenę oferty brutto. Cena oferty brutto jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert (część XIII zapytania ofertowego). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy. Ofertę należy przygotować wg formularza ofertowego, do którego należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

3. Kosztorys ofertowy o którym mowa w pkt.2 należy sporządzić metoda kalkulacji uproszczonej. Wykonawca w kosztorysie ofertowym określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym kosztorysie, a następnie wyliczy podatek VAT
i ostateczną wartość brutto – cenę oferty.

4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane
w kosztorysie ofertowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do kosztorysu ofertowego.

5. Wszystkie błędy ujawnione w opisie przedmiotu zamówienia, lub innych częściach zapytania ofertowego Wykonawca powinien zgłosić zamawiającemu przed terminem składania ofert.

6. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarach robót lub Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,
o których mowa w art.30 ust.1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiał lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

7. Kosztorys ofertowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.

8. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów zawartych w istotnych dla stron postanowieniach umowy zał. nr 4 do zapytania ofertowego. Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych.

9. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia .

10. Jeżeli złożona zostanie oferta , której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,

komputerowym lub nieścieralnym atramentem, własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.

2. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” i przedmiar robót.

3. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwo, z treści którego wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników.

4. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.

6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć: - w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie na dzienniku podawczy w terminie do dnia 27.09.2018 r. do godz. 09:00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego - oznaczenie opakowania:

Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33 – 386 Podegrodzie

Oferta na „Dostawa i montaż piłkochwytów”, Nie otwierać przed dniem 27.09.2018 r. godz. 09:15 oraz opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie w pokoju nr 21 w dniu 27.09.2018 r. o godz. 09:15.

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

 

XIII. KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

b) ofert, została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

1.1 Kryterium: cena oferty brutto - waga 60%

1.2 Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, a pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

cena najniższej oferty cena

……………………………..x 60 pkt

cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium cena to 60 pkt.

Dla porównania złożonych ofert w kryterium Cena zamawiający przyjmie cenę brutto określoną w formularzu oferty.

1.2 kryterium Gwarancja - waga 40%

Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu okresu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu Oferty.

Przy ocenie gwarancji najwyżej będzie punktowana ocena proponująca najdłuższy okres gwarancji przy czym gwarancja nie może być krótsza niż 36 miesięcy i nie dłuższa niż 60 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy to do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, a okres zaoferowany zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. W przypadku zaoferowania gwarancji krótszej niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako sprzeczna z postanowieniami zapytania ofertowego. Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres (60 miesięcy) – otrzymuje maksymalną ilość 40 pkt., natomiast wykonawca, który zaoferuje najkrótszy okres (36 miesięcy ) otrzymuje 20 pkt. Pozostali wykonawcy, (to jest Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią pomiędzy najdłuższym a najkrótszym okresem gwarancji otrzymują liczbę punktów obliczoną wg. wzoru :

Okres gwarancji badanej oferty GWR

.........................................................x 40 pkt

Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

2. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium CENA i ilości punktów przyznanych w kryterium GWARANCJA . Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3.Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół , a wartości 5 - 9 zaokrągla się w górę.

4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to , że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz okresie gwarancji, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizacje przedmiotu zamówienia.

XIV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty

2.Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający zawiadomi o miejscu i terminie

zawarcia umowy.

3.Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze wzorem umowy.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY

1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie,

najpóźniej w dniu podpisania umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %ceny oferty.

2.Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)70% wysokości zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego całego zamówienia,

2) 30% wysokości zabezpieczenie - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust.5 pkt 2 , w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres rękojmi i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

7.Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to w przypadku zmiany terminu zakończenia robót Wykonawca będzie zobowiązany, bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji robót albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji robót.

8. Przez cały okres obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej umową.

9. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, wówczas zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę , Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z zabezpieczenia na poczet kosztów

wykonania robót lub innych świadczeń przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XVI. WZÓR UMOWY

Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 4 do Zaproszenia do składania ofert.

XVII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku złożenia ofert, które przekroczą zabezpieczenie finansowe na wykonanie zadania.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zapytania ofertowego w trakcie postępowania.

8. Jeżeli złożono więcej niż jedną najkorzystniejszą ofertę z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, przy czym ceny z nich wynikające nie mogą być wyższe niż ceny wynikające z ofert pierwotnych.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Podegrodzie – Małgorzata Gromala z siedzibą w Urzędzie Gminy Podegrodzie, 33 – 386 Podegrodzie 248, e-mail do korespondencji: gmina@podegrodzie.pl, telefon: 18 445 90 33, fax: 18 44849 51;

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie jest Pani Monika Hałas, kontakt: adres 33 – 386 Podegrodzie 248 e-mail: jodo@podegrodzie.pl, telefon 445 90 33;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż piłkochwtów” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, dalej „ustawa”;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych powyżej oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum, w szczególnością z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten okres, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Zalacznik_1_formularz-ofertowy.doc

Załącznik 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zalacznik_2_oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc

Załącznik 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zalacznik_nr_3.doc

Załącznik 4 – projekt umowy

Zalacznik_nr_4_projekt_umowy.pdf

Zalacznik_nr_2_do_umowy.doc

Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa

Zalacznik_nr_5.pdf

Zalacznik_nr_5_a.pdf

Zalacznik_nr_5_b.pdf

Załącznik 6 – Przedmiar robót

zalacznik_nr_6_Przedmiar_pilkochwyt_Naszacowice.pdf

Zalacznik_nr_6_Przedmiar_pilkochwyt.pdf

Załącznik 7 – grupa kapitałowa

Zalacznik_7_grupa-kapitalowa.doc

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie