Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  27-07-2018 | 10:29
data ostatniej modyfikacji:  03-08-2018 | 12:19
data wytworzenia dokumentu:  27-07-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
   
INF. Z OTWARCIA OFERT: „Remont chodnika droga gminna Olszanka koło Szkoły” III 27.07.2018

INFORMACJA ZSESJI OTWARCIA OFERT

Informacja_z_sesji_otwarcia.pdf


Podegrodzie, 26.07.2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia poniżej równowartości 30 tys. euro dotyczącej zadania p.n.:

„Remont chodnika droga gminna Olszanka koło Szkoły” III na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Podegrodzie

Podegrodzie 248

33 – 386 Podegrodzie

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

a)         remont chodnika,

b)        ogrodzenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - załącznik nr 3 do ogłoszenia.

3.    Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 25.08.2018 r.

4.    Wymagane od oferenta dokumenty:

a)    wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru załącznik nr 1 do zaproszenia.

5.    Termin i miejsce złożenia oferty:

a)    Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie, w terminie do dnia 01.08.2018 r., do godziny 14:30.

b)    W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu,
a nie data jej nadania.

c)    Oferta złożona po terminie tj. dnia 01.08.2018 r. po godzinie 14:30 zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.

d)    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisanej wg poniższych ustaleń:

·       Nazwa i adres Wykonawcy

·       Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

·       Oferta na zamówienie ogłoszone poniżej 30.000,00 euro – „Remont chodnika droga gminna Olszanka koło Szkoły” III

·       UWAGA: nie otwierać przed 01.08.2018 r., godziną 14:30

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędzie Gminy Podegrodziepokój nr 24 w dniu 01.08.2018 r., o godzinie 14:45

6.    Kryteria oceny ofert:

a)    Cena – 90%

b)    Okres gwarancji i rękojmi – 10%

Cena i okres gwarancji oraz rękojmi oferty zostaną przeliczone na wartości punktowe.

Ocena punktowa zostanie kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułami:

 

                                                                  najniższa cena brutto

                                                                 z rozpatrywanych ofert

ilość punktów dla kryterium ceny = --------------------------------------------- x 90 pkt

                                                                         cena brutto

                                                                  rozpatrywanej oferty

 

Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazanym przez Wykonawcę w ofercie

 

                                                                                                     okres gwarancji i rękojmi

                                                                                              oferty rozpatrywanej

ilość punktów dla kryterium okresu gwarancji i rękojmi = ---------------------------------------- x10 pkt

                                                                                           najdłuższy okres gwarancji

                                                                                              z rozpatrywanej oferty

 

Przez „okres gwarancji i rękojmi” Zamawiający udzielenie gwarancji i rękojmi na okres minimum 60 miesięcy natomiast maksymalnie 72 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót na użyte do odbudowy materiały oraz wykonane prace. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zaproponowanego okresu gwarancji i rękojmi w tych granicach.

W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane lub nie podania tego okresu w ogóle oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 72 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 72 miesięcy, natomiast w umowie uwzględniony zostanie okres wskazany w ofercie przez Wykonawcę.

7.    Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Tomasz Dąbrowski, tel. 18 445 90 40, e-mail: t.dabrowski@podegrodzie.pl

8.    Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia zlecenia:

1)    Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

2)    Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia.

3)    Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed podpisaniem zlecenia Wykonawcy składają Zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych wykonawców oraz pełnomocnictwo.

9.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty i unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

10.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

11.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zaproszenia ofertowego w trakcie postępowania.

12.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13.     Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Oferta nie spełniająca wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym nie będzie podlegać wyborowi.

14.     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

15.     Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione w aktach postępowania bez otwierania i nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

16.     W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.

17.     Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

18.     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

§  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Podegrodzie z siedzibą
w Urzędzie Gminy, adres 33-386 Podegrodzie 248, tel. 18 445-90-33, e-mail:
gmina@podegrodzie.pl , strona internetowa: www.podegrodzie.pl BIP: www.bip.podegrodzie.pl

§  inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Podegrodzie dostępny pod adresem e-mail: iodo@podegrodzie.pl

§  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Remont chodnika droga gminna Olszanka koło Szkoły” III prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie zaproszenia do złożenia oferty;

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, dalej „ustawa”;  ;

§ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych powyżej oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum, w szczególnością z ustawą  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten okres, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

§  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

§  posiada Pani/Pan:

      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§  nie przysługuje Pani/Panu:

      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

19.     Jeżeli złożono więcej niż jedną najkorzystniejszą ofertę z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, przy czym ceny z nich wynikające nie mogą być wyższe niż ceny wynikające z ofert pierwotnych.

 

 

 

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1.    Formularz ofertowy 1.

2.     Wzór umowy 2.

3.       Przedmiary robót.

 

 
Zalaczniki:
zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.doc
zalacznik-nr-2-projekt-umowy-remont-chodnika-olszanka-popra.pdf
zalacznik-nr-3-przedmiar-chodnik-olszanka-szkola-07.2018.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie