Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  20-06-2018 | 09:26
data ostatniej modyfikacji:  22-06-2018 | 08:52
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
  Wyniki postępowania
Wykonanie podziału 35 działek ewidencyjnych, położonych w miejscowości Olszanka i Naszacowice w Gminie Podegrodzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i koncepcją zamawiającego. 20.06.2018

 

W związku z zapytaniem Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na "Wykonanie podziału 35 działek ewidencyjnych, położonych w miejscowości Olszanka i Naszacowice w Gminie Podegrodzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i koncepcją zamawiającego. Podział ma na celu wydzielenie części z poszczególnych działek dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1542K Łącko Naszacowice w km 9+951 od istniejącego chodnika do 11+876 do istniejącego chodnika przy zatoce autobusowej w miejscowości Olszanka, Naszacowice ” - część IV, w celu realizacji ww. inwestycji w trybie ustawy i szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. , Zamawiający udziela wyjaśnień:

 

1. Czy jest możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji zadania?

    Tak. Zamawiający przedłuża termin wykonania do 31.10.2018 r.

2. Prośba o udostępnienie numerów działek oraz załącznika graficznego.

Informujemy, że nr działek do podziału to:

Olszanka: 170/2, 171/4, 171/6, 171/7, 394, 173/2, 174, 175/1, 286/5, 286/6, 286/7, 295/1, 301/3, 301/5, 302, 305, 306/1, 306/2, 307, 351/1, 351/2, 352/1, 352/3, 352/2, 354,

Naszacowice: 517, 366, 367/2, 367/1, 386/4, 368/1, 454, 460, 459/1, 459/6

W załączeniu przedkładamy plan sytuacyjny.

 

 

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany:

 

I. W zapytaniu ofertowym

1.  dot. miejsca i terminu składania ofert:

" Oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie do dnia 29 czerwca 2018 r. do godziny 14:30 z dopiskiem "podział nieruchomości w miejscowości Olszanka i Naszacowice – chodnik"

2. dot. osoby do kontaktu:

" Osobami do kontaktu z Oferentami są: Joanna Kruszyńska i Tomasz Dąbrowski

 

II. W załączniku nr 3 – wzór umowy

1. §3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi:

od dnia podpisania umowy do dnia ……………… wynikającego ze złożonej oferty ( nie później niż do 31.10.2018 r.)”


 

1.    Przedmiot zamówienia:  Wykonanie podziału 35 działek ewidencyjnych, położonych w miejscowości Olszanka i Naszacowice w Gminie Podegrodzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i koncepcją zamawiającego. Podział ma na celu wydzielenie części z poszczególnych działek dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1542K Łącko Naszacowice w km 9+951 od istniejącego chodnika do 11+876 do istniejącego chodnika przy zatoce autobusowej w miejscowości Olszanka, Naszacowice ” - część IV, w celu realizacji ww. inwestycji w trybie ustawy i szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

 
Zalaczniki:
zapytanie-ofertowe-podzialy.doc
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-podzialy.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow.doc
zalacznik-nr-3-wzor-umowy.doc
olszanka-mdcp-pzt-1-.pdf
olszanka-mdcp-pzt-2-.pdf
olszanka-mdcp-pzt-3-pdf.pdf
olszanka-mdcp-pzt-4.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie