Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  18-06-2018 | 13:02
data ostatniej modyfikacji:  18-06-2018 | 13:02
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
   
Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 342/1 w miejscowości Naszacowice 18.06.2018

I.ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Podegrodzie

Podegrodzie 248

33 – 386 Podegrodzie

e-mail:gmina@podegrodzie.pl

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 342/1
w miejscowości Naszacowice

Zakres prac obejmuje dostawę i montaż urządzeń:

- huśtawki podwójnej wagowej

- huśtawki wagowej

- kiwaka sprężynowca

-zestawu zabawowego

- karuzeli talerzowej

 

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami Zamawiającego  wynikającymi z zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

W przedmiarze robót zostały podane materiały, z których należy wykonać niniejsze zamówienie. Zamawiający dopuszcza użycie innych materiałów równoważnych,
o parametrach nie gorszych. W takim przypadku, Wykonawca przedstawi dokumenty,
z których wynikać będzie równoważność parametrów.

Szczegółowy zakres robót określają :

1) Dokumentacja projektowa (załącznik nr 8)

2) Przedmiar robót (załącznik nr 9)

 

 

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno być wykonane do dnia 15 lipca 2018 r.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, tj.:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w postępowaniu,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -

Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków udziału w postępowaniu,

c) zdolności technicznej lub zawodowej -

Zamawiający ustala szczegółowe, następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie realizację minimum 1 roboty budowlanej w zakresie przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) oraz załączyć dowody (min. 1 dowód) określające, że robota budowlana została wykonane należycie.

- Wykonawca musi dysponować zespołem osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie

niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych powyżej oraz dotyczące podwykonawców powinny być złożone w oryginale.

 

Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

Zamawiający, żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

PODWYKONAWCY

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania powierzonej części w formularzu ofertowym.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia (załącznik 3) dotyczące tego podmiotu.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy jest obowiązany do wskazania w złożonej ofercie zakresu tych robót i ich wartości, a w przypadku powoływania się na zasoby podwykonawcy celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany wskazać nazwę podwykonawcy. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia samodzielnie. Wymagania dotyczące umowy
o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zawarte zostały w projekcie umowy – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Zasady zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy określone są w projekcie umowy – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

 

Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy oraz kopie umów z podwykonawcami, w zakresie robót jakie wskazał w ofercie, a które ci podwykonawcy będą wykonywać.

 

V. WARUNKI WYKLUCZENIA

Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanie między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi czynności związane z wyborem wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. Powiązanie takie stanowi
o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.

 

VI. ODRZUCENIE OFERTY

Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

- złożone przez wykonawcę podlegającemu wykluczeniu z postępowania.

 

VII.  WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY:

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ

a)Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ( Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

b) Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z

POSTĘPOWANIA (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

c) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) -wg załącznika Nr 1 do zapytania  ofertowego.

d) Oświadczenie, że osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywać wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. ( załącznik nr 12)

2. WYKAZ DOKUMENTÓW

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

b)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie - realizację minimum 1 roboty budowlanej w zakresie przedmiotu zamówienia
o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że robota budowlana została wykonane należycie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane

(załącznik nr 4);

c) Dowody określające czy roboty budowlane, o których mowa w pkt. 2b zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

d) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
( Załącznik nr 5) - dołączyć aktualne uprawnienia.

e) Kosztorys ofertowy

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – oświadczenia, o których mowa w pkt 1. a) i b), powinien złożyć każdy z Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.

Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi tj. przedsiębiorców

podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, także tych, którzy prowadzą

wspólnie działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.

Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie
z zasadami rejestracji Wykonawcy czytelny podpis wskazujący imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli identyfikacji można dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć imienna) - dopuszczalna jest forma skrócona.

Oświadczenia złożone w oryginale oraz dokumenty złożone w formie oryginału lub kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności.

Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania dokumentów przez pełnomocników.

Wszystkie pełnomocnictwa powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w części VII pkt. 2a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w części VII pkt. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części VII pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w części VII pkt. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4. INFORMACJA NA TEMAT PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załącznik nr 11).

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,

OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca może

przekazać pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca może przesłać faksem lub mailem. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu, maila każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.Korespondencję przekazywaną droga elektroniczną , wykonawcy zobowiązani są kierować

na adres email: gmina@podegrodzie.pl, fax: 18 448 49 51

3.Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest Ewa Janur tel. (18) 448 49 65, od wtorku do piątku w godz. 7.00 –15.00. w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dot. złożonej oferty oraz uzupełnień dokumentów we wskazanym przez zamawiającego terminie.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.Wykonawca powinien podać ceny poszczególnych pozycji określonych w kosztorysie ofertowym. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty roboty budowlanej związane z realizacją zamówienia. Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza. Suma cen brutto wszystkich pozycji będzie stanowiła cenę oferty brutto. Cena oferty brutto jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert (część XIII zapytania ofertowego). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

2.Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy. Ofertę należy przygotować wg formularza ofertowego, do którego należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

3.Kosztorys ofertowy o którym mowa w pkt.2 należy sporządzić metoda kalkulacji uproszczonej . Wykonawca w kosztorysie ofertowym określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym kosztorysie, a następnie wyliczy podatek VAT
i ostateczną wartość brutto – cenę oferty.

4.Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane
w kosztorysie ofertowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do kosztorysu ofertowego.

5.Wszystkie błędy ujawnione w opisie przedmiotu zamówienia, lub innych częściach zapytania ofertowego Wykonawca powinien zgłosić zamawiającemu przed terminem składania ofert.

6.Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarach robót lub Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,
o których mowa w art.30 ust.1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiał lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

7. Kosztorys ofertowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.

8. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów zawartych w istotnych dla stron postanowieniach umowy zał. Nr 6 do zapytania ofertowego. Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych.

9.Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia .

10.Jeżeli złożona zostanie oferta , której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku

podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,

komputerowym lub nieścieralnym atramentem, własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.

2. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” i przedmiar robót.

3. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwo, z treści którego wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników.

4. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.

6.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć: - w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie na dzienniku podawczy w terminie do dnia 25.06.2018r. do godz. 09:00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego - oznaczenie opakowania:

Gmina Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33 – 386 Podegrodzie

Oferta na „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 342/1 w miejscowości Naszacowice”, Nie otwierać przed dniem 25.06.2018 r. godz. 09:15 oraz opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie w pokoju nr 21 w dniu 25.06.2018 r. o godz. 09:15.

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

 

XIII. KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT

1.Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

b) ofert, została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

1.1 Kryterium: cena oferty brutto - waga 60%

1.2 Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, a pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

cena najniższej oferty cena

……………………………..x 60 pkt

cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium cena to 60 pkt.

Dla porównania złożonych ofert w kryterium Cena zamawiający przyjmie cenę brutto określoną w formularzu oferty.

1.2 kryterium Gwarancja - waga 40%

Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu okresu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu Oferty.

Przy ocenie gwarancji najwyżej będzie punktowana ocena proponująca najdłuższy okres gwarancji przy czym gwarancja nie może być krótsza niż 36 miesięcy i nie dłuższa niż 60 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy to do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, a okres zaoferowany zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres (60 miesięcy) – otrzymuje maksymalną ilość 40 pkt., natomiast wykonawca, który zaoferuje najkrótszy okres (36 miesięcy ) otrzymuje 20 pkt. Pozostali wykonawcy, (to jest Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią pomiędzy najdłuższym a najkrótszym okresem gwarancji otrzymują liczbę punktów obliczoną wg. wzoru :

Okres gwarancji badanej oferty GWR

 .........................................................x 40 pkt

Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

2. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium CENA i ilości punktów przyznanych w kryterium GWARANCJA . Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3.Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół , a wartości 5 - 9 zaokrągla się w górę.

4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to , że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz okresie gwarancji, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizacje przedmiotu zamówienia.

 

XIV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty

2.Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający zawiadomi o miejscu i terminie

zawarcia umowy.

3.Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze wzorem umowy.

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY

1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie,

najpóźniej w dniu podpisania umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5 %ceny oferty.

2.Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)70% wysokości zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu protokołu

odbioru końcowego całego zamówienia,

2) 30% wysokości zabezpieczenie - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust.5 pkt 2 , w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres rękojmi i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

7.Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to w przypadku zmiany terminu zakończenia Robót Wykonawcę będzie zobowiązany, bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji robót albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji robót.

8. Przez cały okres obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej Prawem oraz niniejszą umową.

9. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, wówczas zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy prze wykonawcę ,

zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z zabezpieczenia na poczet kosztów

wykonania robót lub innych świadczeń przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 

XVI. WZÓR UMOWY

Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 6 do Zaproszenia do składania ofert.

 

XVII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.  Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku złożenia ofert, które przekroczą zabezpieczenie finansowe na wykonanie zadania.

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

6.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

7.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zapytania ofertowego w trakcie postępowania.

8.  Jeżeli złożono więcej niż jedną najkorzystniejszą ofertę z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, przy czym ceny z nich wynikające nie mogą być wyższe niż ceny wynikające z ofert pierwotnych.

 

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Podegrodzie – Małgorzata Gromala z siedzibą w Urzędzie Gminy Podegrodzie, 33 – 386 Podegrodzie 248, e-mail do korespondencji: gmina@podegrodzie.pl, telefon: 18 445 90 33, fax: 18 44849 51;

§  inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie jest Pani Monika Hałas, kontakt: adres 33 – 386 Podegrodzie 248 e-mail: jodo@podegrodzie.pl, telefon 445 90 33;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 342/1 w miejscowości Naszacowice” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

§  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, dalej „ustawa”; 

§  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych powyżej oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum, w szczególnością z ustawą  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten okres, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

§  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

§  posiada Pani/Pan:

   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§  nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 
Zalaczniki:
zalacznik-1-formularz-ofertowy.doc
zalacznik-2-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
zalacznik-nr-3.doc
zalacznik-4-wykaz-wykonanych-robot.doc
zalacznik-5-wykaz-osob-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia.doc
zalacznik-6-projekt-umowy.doc
zalacznik-7-zobowiazanie-podmiotu-do-oddania-wykonawcy-do-dyspozycji-niezbednych-zasobow.doc
zalacznik-10-grupa-kapitalowa.doc
zalacznik-nr-8-dokumentacja-projektowa-1-.pdf
zalacznik-nr-9-przedmiar.pdf
zalacznik-11-oswiadczenie-ze-osoby-sa-zatrudnione-przez-wykonawce-lub-podwykonawce-na-podstawie-umowy-o-prace.doc
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie