sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

2019 rok

 
data publikacji:  30-07-2019 | 14:00
data ostatniej modyfikacji:  11-12-2019 | 12:55
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27S   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-28S   więcej »»»

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-NDS   więcej »»»

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-Z   więcej »»»

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sparwie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za I pólrocze 2019 roku   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie