2019 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  14-01-2019 | 13:39
data ostatniej modyfikacji:  30-01-2020 | 09:08
Uchwała Nr IX/89/2019 z 24.06.2019 w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Podegrodzie za rok 2018 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VIII/88/2019 z 20.05.2019 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie 28.05.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VII/87/2019 z 29.04.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego 13.05.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VII/86/2019 z 29.04.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 13.05.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VII/85/2019 z 29.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nioznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Podegrodzie oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy 13.05.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VII/84/2019 z 29.04.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Podegrodzie z realizacji zadań wspierania rodziny za rok 2018 oraz informacji o potrzebach w zakresie realizacji zadań 13.05.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VII/83/2019 z 29.04.2019 w sprawie określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania 13.05.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VII/82/2019 z 29.04.2019 w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej 13.05.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VII/81/2019 z 29.04.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Zakup samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej” 09.05.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VII/80/2019 z 29.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. 09.05.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VII/79/2019 z 29.04.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 09.05.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/78/2019 z 18.03.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze” 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/77/2019 z 18.03.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 246, 458, 690/2 w Brzeznej, działkę ewidencyjną nr 832/2 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 129/1 w Gostwicy, części działek ewidencyjnych nr 294, 318 w Stadłach, części działek ewidencyjnych nr 90 oraz 523/2 i 525/1 w Podegrodziu 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/76/2019 z 18.03.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/75/2019 z 18.03.2019 w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/74/2019 z 18.03.2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/73/2019 z 18.03.2019 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 roku 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/72/2019 z 18.03.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/71/2019 z 18.03.2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/70/2019 z 18.03.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1 i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 10.04.2019
więcej »»»
 
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie