2019 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  14-01-2019 | 13:39
data ostatniej modyfikacji:  30-01-2020 | 09:08
Uchwała Nr IX/109/2019 z 24.06.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę ewidencyjną nr 76 w Brzeznej, działkę ewidencyjną nr 147/1 i część działki ewidencyjnej nr 148/3 w Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 249 w Gostwicy, części działki ewidencyjnej nr 94 w Olszance, część działki ewidencyjnej nr 223/1 w Podrzeczu 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/108/2019 z 24.06.2019 w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY PODEGRODZIE Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), Rada Gminy Podegrodzie 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/107/2019 z 24.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/106/2019 z 24.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/105/2019 z 24.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1 i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/104/2019 z 24.06.2019 w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/103/2019 z 24.06.2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/102/2019 z 24.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu ośrodka zdrowia w Brzeznej zlokalizowanego na nieruchomości obejmującej działkę nr 52/2 w Brzeznej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/101/2019 z 24.06.2019 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Podegrodzie” 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/100/2019 z 24.06.2019 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Podegrodzie” 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/99/2019 z 24.06.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie. 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/98/2019 z 24.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Podegrodzie, a Gminą Łukowica w sprawie przyjęcia przez Gminę Podegrodzie zadań w zakresie włączenia do obwodu Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli części miejscowości Stronie oraz przyjęcia przez Gminę Łukowica zadań w zakresie włączenia do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Przyszowej części miejscowości Długołęka-Świerkla 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/97/2019 z 24.06.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/96/2019 z 24.06.2019 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/95/2019 z 24.06.2019 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/94/2019 z 24.06.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/93/2019 z 24.06.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/92/2019 z 24.06.2019 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Podegrodzie z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/91/2019 z 24.06.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2018 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/90/2019 z 24.06.2019 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Podegrodzie za rok 2018 04.07.2019
więcej »»»
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie