2019 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  14-01-2019 | 13:39
data ostatniej modyfikacji:  30-01-2020 | 09:08
Uchwała Nr XIII/169/2019 z 29.11.2019 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/168/2019 z 29.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Naszacowicach i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/167/2019 z 29.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1 i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/166/2019 z 29.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podegrodzie do gminnego zasobu nieruchomości 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/165/2019 z 29.11.2019 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podegrodziu 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/164/2019 z 29.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/38/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28.12.2018 roku, w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/163/2019 z 29.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/99/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie. 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/162/2019 z 29.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/143/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: „Gminny Żłobek w Brzeznej” i nadania mu statutu. 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/161/2019 z 29.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/442/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Podegrodzie i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/160/2019 z 29.11.2019 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Gminna Stołówka w Brzeznej” 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/159/2019 z 29.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/189/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Podegrodzie 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/158/2019 z 29.11.2019 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/157/2019 z 29.11.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/156/2019 z 29.11.2019 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/155/2019 z 29.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/428/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego zmienionej Uchwałą nr XXXVII/435/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 15 maja 2018 r. 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/154/2019 z 29.11.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/153/2019 z 29.11.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII/152/2019 z 23.10.2019 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/367/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podegrodzie do gminnego zasobu nieruchomości 29.10.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII/151/2019 z 23.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu apteki zlokalizowanej na nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 521/2 w Brzeznej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy 04.11.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII/150/2019 z 23.10.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Podegrodzie 29.10.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie