2019 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  14-01-2019 | 13:39
data ostatniej modyfikacji:  11-12-2019 | 13:13
Uchwała Nr XIII/177/2019 z 29.11.2019 w sprawie zmian Uchwały nr XII/140/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/176/2019 z 29.11.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 11.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/175/2019 z 29.11.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/174/2019 z 29.11.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę ewidencyjną nr 607/2, część działki ewidencyjnej nr 1131 w Gostwicy, część działki ewidencyjnej nr 196/3 w Mokrej Wsi, działkę ewidencyjną nr 213 w Olszanie, część działki ewidencyjnej nr 267/6 w Stadłach 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/173/2019 z 29.11.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Podegrodzie 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/172/2019 z 29.11.2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/171/2019 z 29.11.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/170/2019 z 29.11.2019 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/169/2019 z 29.11.2019 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/168/2019 z 29.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Naszacowicach i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/167/2019 z 29.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1 i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/166/2019 z 29.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podegrodzie do gminnego zasobu nieruchomości 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/165/2019 z 29.11.2019 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podegrodziu 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/164/2019 z 29.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/38/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28.12.2018 roku, w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/163/2019 z 29.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/99/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie. 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/162/2019 z 29.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/143/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: „Gminny Żłobek w Brzeznej” i nadania mu statutu. 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/161/2019 z 29.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/442/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Podegrodzie i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/160/2019 z 29.11.2019 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Gminna Stołówka w Brzeznej” 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/159/2019 z 29.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/189/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Podegrodzie 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/158/2019 z 29.11.2019 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” 06.12.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE