2019 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  14-01-2019 | 13:39
data ostatniej modyfikacji:  10-04-2019 | 09:56
Uchwała Nr VI/78/2019 z 18.03.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze” 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/77/2019 z 18.03.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 246, 458, 690/2 w Brzeznej, działkę ewidencyjną nr 832/2 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 129/1 w Gostwicy, części działek ewidencyjnych nr 294, 318 w Stadłach, części działek ewidencyjnych nr 90 oraz 523/2 i 525/1 w Podegrodziu 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/76/2019 z 18.03.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/75/2019 z 18.03.2019 w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/74/2019 z 18.03.2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/73/2019 z 18.03.2019 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 roku 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/72/2019 z 18.03.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/71/2019 z 18.03.2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/70/2019 z 18.03.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1 i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/69/2019 z 18.03.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Podrzecze do gminnego zasobu nieruchomości 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/68/2019 z 18.03.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stadła do gminnego zasobu nieruchomości 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/67/2019 z 18.03.2019 w sprawie uchylenia uchwały nr XL/468/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony 10 lat lokalu ośrodka zdrowia w Brzeznej zlokalizowanego na nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 521/2 w Brzeznej 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/66/2019 z 18.03.2019 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2017-2023 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/65/2019 z 18.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu za rok 2018 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/64/2019 z 18.03.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/38/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28.12.2018 roku, w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/63/2019 z 18.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w 2018 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz raportu z wykonania w 2018 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów ich realizacji w Gminie Podegrodzie 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/62/2019 z 18.03.2019 w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/61/2019 z 18.03.2019 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/60/2019 z 18.03.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego 10.04.2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI/59/2019 z 18.03.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. 10.04.2019
więcej »»»
 
1 | 2
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE