2019 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  14-01-2019 | 13:39
data ostatniej modyfikacji:  30-01-2020 | 09:08
Uchwała Nr XIV/189/2019 z 30.12.2019 w sprawie uchylenia Uchwały nr XIII/155/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/428/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego zmienionej Uchwałą nr XXXVII/435/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 15 maja 2018 r. 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/188/2019 z 30.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Stadła do gminnego zasobu nieruchomości 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/187/2019 z 30.12.2019 w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/483/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/186/2019 z 30.12.2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Podegrodzie w roku szkolnym 2019/2020 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/185/2019 z 30.12.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/184/2019 z 30.12.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/183/2019 z 30.12.2019 Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2020 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/182/2019 z 30.12.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/181/2019 z 30.12.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/180/2019 z 30.12.2019 w sprawie zmiany Uchwały nr IV/36/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/179/2019 z 30.12.2019 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Podegrodzie, przyjętego uchwałą nr II/4/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/178/2019 z 30.12.2019 w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Podegrodzie na lata 2019 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2026”. 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/177/2019 z 29.11.2019 w sprawie zmian Uchwały nr XII/140/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/176/2019 z 29.11.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 11.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/175/2019 z 29.11.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/174/2019 z 29.11.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę ewidencyjną nr 607/2, część działki ewidencyjnej nr 1131 w Gostwicy, część działki ewidencyjnej nr 196/3 w Mokrej Wsi, działkę ewidencyjną nr 213 w Olszanie, część działki ewidencyjnej nr 267/6 w Stadłach 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/173/2019 z 29.11.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Podegrodzie 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/172/2019 z 29.11.2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/171/2019 z 29.11.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 06.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/170/2019 z 29.11.2019 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 06.12.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie