Zawiadomienia

2019 rok

 
data publikacji:  10-01-2019 | 12:23
data ostatniej modyfikacji:  31-12-2019 | 12:03
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie legalizacji wykonanego urządzenia wodnego - progu dennego stabilizującego dno rzeki Dunajec w km 115+946 - 116+000, w m. Podegrodzie i Stary Sącz.   więcej »»»

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Zawiadomienie   więcej »»»

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec, tj.: stanowiska wędkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ewid. nr 565/2 w m. Stadła, gm. Podegrodzie, w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa stanowiska wędkarskiego dla osób niepełnosprawnych na łowisku w m. Stadła, gmina Podegrodzie."   więcej »»»

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie do studni chłonnych wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej parkingu na dz. ewid. nr 390/2 i nr 389/1 w m. Podrzecze, gm. Podegrodzie, w ramach zadania pn.: „Warsztat rzemieślniczy (budynek usługowy)”.   więcej »»»

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022"   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie