Najem

GOSPODARKA GRUNTAMI

 
data publikacji:  08-11-2018 | 11:15
data ostatniej modyfikacji:  08-11-2018 | 11:15
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia terminu oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego ograniczonego na najem części nieruchomości położonej

Zarządzenie nr 916/2018

Wójta Gminy Podegrodzie

z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie: wyznaczenia terminu oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego ograniczonego na najem części nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 521/2, zabudowanej budynkiem apteki o powierzchni użytkowej 123,51 m2, z wyłączeniem budynku o powierzchni 707,60 m2 przeznaczonego pod działalność ośrodka zdrowia, z przeznaczeniem na działalność apteki w Brzeznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzam Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia terminu oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego ograniczonego na najem części nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 521/2, zabudowanej budynkiem apteki o powierzchni użytkowej 123,51 m2, z wyłączeniem budynku o powierzchni 707,60 m2 przeznaczonego pod działalność ośrodka zdrowia, z przeznaczeniem na działalność apteki w Brzeznej.

2. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Podegrodzie i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie. Można zamieścić je również w prasie i w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Gminy Podegrodzie.

§ 2.

Ogłoszenie i regulamin o których mowa w § 1 stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 916/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 6.11.2018 r.

Ogłoszenie w sprawie

wyznaczenia terminu oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego  ograniczonego dwuetapowego na najem części nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 521/2, zabudowanej budynkiem apteki o powierzchni użytkowej 123,51 m2, z wyłączeniem budynku o powierzchni 707,60 m2 przeznaczonego pod działalność ośrodka zdrowia, z przeznaczeniem na działalność apteki w Brzeznej

§ 1.

Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza przetarg ustny ograniczony dwuetapowy na wynajem na czas określony 10 lat części nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 521/2, zabudowanej budynkiem apteki o powierzchni użytkowej 123,51 m2, z wyłączeniem budynku o powierzchni 707,60 m2 przeznaczonego pod działalność ośrodka zdrowia, z przeznaczeniem na działalność apteki w Brzeznej. Nieruchomość w kształcie przybliżonym do trójkąta, położona na stoku, zabudowana między innymi budynkiem przeznaczonym pod lokalizację apteki. Termin zagospodarowania i rozpoczęcia funkcjonowania apteki - w terminie 1 miesiąca od dnia uzyskania ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie budynku apteki lub podpisania umowy najmu z oferentem wyłonionym w drodze przetargu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze. Najemca będzie zobowiązany do zapłaty: opłat za media, należności publicznoprawnych oraz czynszu najmu, wynoszącego nie mniej niż 4.500,00 zł brutto (cena wywoławcza), który będzie płatny w okresach miesięcznych, z góry - do 10 dnia każdego miesiąca, z możliwością zwiększenia czynszu corocznie, z mocą od 1 stycznia, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Nieruchomość nie posiada obciążeń, ani nie jest przedmiotem zobowiązań. Uchylenie się od zawarcia umowy przez wybranego oferenta skutkuje zatrzymaniem wadium i odpowiedzialnością za szkodę na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 2.

Do przetargu mogą zgłosić się podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem aptek.

§ 3.

1. Przetarg będzie miał charakter dwuetapowy.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu w pierwszym etapie jest:

a)złożenie oferty stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu, zawierającej oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu, w tym wynikających ze wzoru umowy najmu, stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu,

b) dołączenie dokumentów z właściwego rejestru, z których wynika wpis podmiotu do właściwego rejestru oraz sposób reprezentowania podmiotu ubiegającego się o udział w przetargu, tj. np. odpis z KRS, wydruk z CEIDG,

c) akceptacja wzoru umowy najmu – załącznik nr 2, poprzez jej podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ubiegającego się o najem zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym we właściwym dla danej jednostki rejestrze,

d) wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł na konto Gminy Podegrodzie 41 8814 0003 2001 0000 1935 0002 w terminie do dnia 10.12.2018 r. do godz. 12.00 oraz dołączenie dowodu jej uiszczenia na wyżej wskazane konto,

e) złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przetargu,

f)  dołączenie pełnomocnictwa, w przypadku działania przez pełnomocnika.

3.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres Urzędu Gminy Podegrodzie: 33-386 Podegrodzie 248 – osobiście (w biurze podawczym) lub pocztą, tak aby znalazły się w biurze podawczym najpóźniej w dniu 10.12.2018 r. do godz. 12.00 (o terminie złożenia oferty nie decyduje data nadania w placówce operatora pocztowego, ale wyłącznie data jej otrzymania przez biuro podawcze.) - z dopiskiem na kopercie „oferta najmu apteki w Brzeznej.”

4.    Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w drugim etapie postępowania.

5.   Oferent może wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert. Oferentowi przysługuje w tym przypadku możliwość zwrotu wadium wpłaconego w związku z planowanym udziałem w przetargu.

6.   Zainteresowani oferenci będą mogli wziąć udział w pierwszej części przetargu, która będzie polegała na otwarciu kopert oraz sprawdzeniu pod względem formalnym przez Komisję złożonych dokumentów i dopuszczeniu lub nie złożonych ofert do drugiego etapu postępowania. Pierwsza część przetargu będzie miała miejsce w dniu 10.12.2018 r. o  godz. 12.15 w sali konferencyjnej pok. nr 33 mieszczącej się w Urzędzie Gminy Podegrodzie.

7.        Oferenci, którzy przejdą pozytywną weryfikacje złożonych ofert i spełnią pozostałe warunki wskazane w niniejszym punkcie i we wzorze umowy najmu (załącznik nr 2) zostaną poinformowani o terminie drugiego etapu postępowania, który będzie miał miejsce nie później niż 14 dni od daty zakończenia pierwszego etapu. Poinformowanie oferentów o terminie i miejscu przeprowadzenia 2 etapu przetargu, nastąpi na wskazany przez nich w ofercie – załącznik nr 1 – adres e-mail, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem przeprowadzenia drugiego etapu przetargu. Wskazanie przez oferenta błędnego adresu e-mail nie może być powodem do przywrócenia lub wydłużenia terminu do wzięcia udziału w drugim etapie przetargu. Lista podmiotów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania wraz z terminem i miejscem jego przeprowadzenia zostanie także upubliczniona na stronie internetowej Gminy Podegrodzie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie.

8.        Gmina Podegrodzie zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń oferentów o spełnianiu warunków udziału w przetargu poprzez wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających treść oświadczeń.

9.        Nie przystąpienie, któregoś z pozytywnie zweryfikowanych w pierwszym etapie oferentów do etapu drugiego nie wstrzymuje postępowania przetargowego.

10.    Weryfikacja w drugim etapie osób uprawnionych do udziału w przetargu i działania w imieniu zgłoszonych podmiotów nastąpi na podstawie przedłożonych przez zainteresowanych dokumentów tożsamości. Każdy z tych dokumentów musi być ważny w dacie odbywania się przetargu.

11.    Drugi etap przetargu będzie polegał na wskazaniu przez Komisję przetargową podmiotów dopuszczonych do udziału w drugim etapie oraz wywołaniu ceny wywoławczej miesięcznego czynszu najmu, która wynosi 4.500,00 zł brutto. Zainteresowani będą mogli przystąpić do przetargu poprzez zgłaszanie ustnie kolejnych postąpień ceny wywoławczej miesięcznego czynszu najmu, które w niniejszym przetargu wynosi minimum 100 zł z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg wygra oferent, który zaproponuje najwyższą cenę miesięcznego czynszu najmu i po trzykrotnym wywołaniu tej ceny, żaden z pozostałych oferentów nie zaproponuje ceny wyższej. Poza czynszem najmu, wybrany oferent będzie uiszczał opłaty za media i należności publicznoprawne.

12.    W terminie do 7 dni od daty zakończenia drugiego etapu przetargu, oferent którego oferta nie została wybrana może złożyć pisemną skargę na rozstrzygnięcie komisji przetargowej. Skargę rozpatruje Wójt Gminy Podegrodzie w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z najmem lokalu ulegają wstrzymaniu.

13.    Termin związania ofertą wynosi 30 dnia od daty upływu terminu do zaskarżenia czynności przetargowych, a w razie wniesienia skargi o której mowa w punkcie poprzednim, 30 dni od daty rozpatrzenia skargi przez Wójta.

14.    Przetarg może odbyć się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi i warunki określone w niniejszym regulaminie.

15.    Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także, jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. Gmina Podegrodzie zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w przypadku nie wyłonienia, do czasu rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy z wyłonionym Oferentem, Wykonawcy w postępowaniu: „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II ”.

16.    Nie zawarcie umowy najmu przez oferenta, który wygrał przetarg w terminie przewidzianym do związania umową, powoduje utratę wpłaconego wadium. Wadium nie podlega zwrotowi zarówno w sytuacji, gdy oferent wygrywający nie podpisał umowy najmu, jak i w sytuacji, gdy umowa najmu zostaje podpisana przez oferenta wygrywającego, jednak nie zostaje skutecznie zawarta. Zwrot wadium pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrali nastąpi w terminie 7 dni od daty zakończenia drugiego etapu przetargu na wskazany przez nich w ofercie (zał. nr 1) rachunek bankowy. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, pomimo pisemnego wyznaczenia przez Gminę Podegrodzie terminu i miejsca zawarcie umowy, uchyla się od jej zawarcia, w szczególności nie stawiając się w wyznaczonym miejscu i terminie celem podpisania umowy, Gmina Podegrodzie może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

17.    Do umowy najmu zostanie dołączona jako załącznik gwarancja udzielona przez wykonawcę budynku apteki, których wybrany oferent będzie zobowiązany przestrzegać.

18.    Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.

19.    Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

20.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Podegrodzie – Małgorzata Gromala z siedzibą w Urzędzie Gminy Podegrodzie, 33 – 386 Podegrodzie 248, e-mail do korespondencji: gmina@podegrodzie.pl, telefon: 18 445 90 33, fax: 18 44849 51;

inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie jest Pani Monika Hałas, kontakt: adres 33 – 386 Podegrodzie 248 e-mail: jodo@podegrodzie.pl, telefon 445 90 33;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przetargiem na najem części nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 521/2, zabudowanej budynkiem apteki o pow.  123,51 m2, z wyłączeniem lokalu użytkowego o powierzchni 707,60 m2 przeznaczonego pod działalność ośrodka zdrowia, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00083903/8, z przeznaczeniem na działalność apteki w Brzeznej, prowadzonym w przetargu ograniczonym;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o dostępie do informacji publicznej;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych powyżej oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum, w szczególnością z ustawą  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten okres, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w przetargu ograniczonym;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Zarzadzenie_916-2018_i_regulamin.pdf

zalacznik_nr_1_formularz-ofertowy-oswiadczenie.doc

zalacznik_nr_2_wzor_umowy_najmu_apteki.pdf

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie