sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

2018 rok

 
data publikacji:  26-07-2018 | 07:16
data ostatniej modyfikacji:  20-08-2018 | 13:49
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27S   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-28S   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Rb-NDS   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-Z   więcej »»»

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie

w I półroczu 2018 r.   więcej »»»

Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie

w I półroczu 2018 r.   więcej »»»

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Podegrodzie

w I półroczu 2018 r.   więcej »»»

INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie

za I półrocze 2018 r.   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie