2018 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  27-02-2018 | 13:51
data ostatniej modyfikacji:  22-05-2019 | 11:02
Uchwała Nr IV/43/2018 z 28.12.2018 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 14.01.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IV/42/2018 z 28.12.2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny położone w Brzeznej, Chochorowicach, Długołęce-Świerkli i Podegrodziu 14.01.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IV/41/2018 z 28.12.2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie obejmującej część terenów położonych w Gostwicy, Długołęce-Świerkli, Mokrej Wsi i Olszanie oraz w zakresie części tekstowej planu 14.01.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IV/40/2018 z 28.12.2018 w sprawie projektu sieci prowadzonych przez Gminę Podegrodzie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 14.01.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IV/39/2018 z 28.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 14.01.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IV/38/2018 z 28.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 14.01.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IV/37/2018 z 28.12.2018 Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2019 14.01.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IV/36/2018 z 28.12.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 14.01.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IV/35/2018 z 28.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/475/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Podegrodzie na realizację zadań w ramach programu pod nazwą: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne 14.01.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IV/34/2018 z 28.12.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. 14.01.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IV/33/2018 z 28.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 17.01.2019
więcej »»»
Uchwała Nr III/32/2018 z 11.12.2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenu położonego w miejscowości Podegrodzie obejmującego działkę ewidencyjną nr 1087/6, części działek ewidencyjnych nr 1087/8 i 1087/13 28.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr III/31/2018 z 11.12.2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 133/1 i 133/2 w Brzeznej (przed podziałem część działki 133 w Brzeznej), część działki ewidencyjnej nr 17/2 w Długołęce-Świerkli, działkę ewidencyjną nr 55 w Długołęce-Świerkli, część działki ewidencyjnej nr 242/9 w Długołęce-Świerkli, działkę ewidencyjną nr 302/3 w Długołęce-Świerkli, działkę ewidencyjną nr 127 w Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 222 w Naszacowicach, część działki ewidencyjnej nr 86 w Podegrodziu 28.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr III/30/2018 z 11.12.2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 879/16, 879/19, 879/22, 879/24, 881/13, 881/16 położone w miejscowości Brzezna 28.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr III/29/2018 z 11.12.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie zmiany części tekstowej planu odnoszącej się do ustaleń zawartych w § 49 i § 53 Rozdziału III pn. "Ustalenia szczegółowe" 22.01.2019
więcej »»»
Uchwała Nr III/28/2018 z 11.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/348/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 22.01.2019
więcej »»»
Uchwała Nr III/27/2018 z 11.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Brzezna do gminnego zasobu nieruchomości 28.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr III/26/2018 z 11.12.2018 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 28.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr III/25/2018 z 11.12.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 28.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr III/24/2018 z 11.12.2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28.12.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie