Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

GOSPODARKA ODPADAMI

 
data publikacji:  27-02-2018 | 11:37
data ostatniej modyfikacji:  24-09-2019 | 13:28
data wytworzenia dokumentu:  27-02-2018
autor dokumentu: Elżbieta Popardowska
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 27.02.2018

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Na terenie Gminy Podegrodzie funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany „GPSZOK”, usytuowany na terenie działek przynależnych do zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Podegrodzie.

 

Punkt ten świadczy usługi 1 raz w tygodniu, w każdy poniedziałek w godzinach od 1200 do 2000 w okresie od kwietnia do września oraz w godzinach od 900 do 1700 w okresie od października do marca.

 

Do punktu tego mieszkańcy – właściciele nieruchomości zamieszkałych, mogą nieodpłatnie przywieźć w szczególności: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe (roczny limit na złożoną deklarację wynosi 10 szt.), odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w szczególności gruz z drobnych remontów. Przy czym odpady budowlane i rozbiórkowe są odbierane od mieszkańców nieodpłatnie do limitu odpowiadającego 2,2 m3 rocznie.

 

W punkcie tym można również oddać tzw. odpady problemowe, do których zaliczamy: świetlówki i żarówki energooszczędne, stare farby i rozpuszczalniki, różnego typu środki i odczynniki chemiczne. Punkt ten przyjmuje również odpady o walorach surowców wtórnych tj. szkło, opakowania wielomateriałowe, plastiki i metal jako uzupełnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

 

Jednocześnie informujemy o tym, iż nie ma możliwości oddawania odpadów zmieszanych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu.

 

Mieszkańcy będący właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne mogą przekazywać odpady komunalne, o których mowa powyżej do punktu selektywnej zbiórki odpadów odpłatnie, a wysokość opłat za przyjęcie odpadów do GPSZOK-u została określona w Uchwale Nr XXXVIII/411/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Podegrodzie polegającej na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpadów komunalnych przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu oraz ustalenia wysokości cen za tę usługę, z późniejszymi zmianami.

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248 w pok. nr 3 (parter), a także pod numerem telefonu: (18) 448-49-59.

 

 

Pamietajmy o tym, aby nigdy nie wyrzucać śmieci do lasów, przy drogach oraz nie pal ich w piecach – postępując w ten sposób nie tylko szkodzimy naturze, ale również sobie!

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie