obwieszczenia

2018 rok

 
data publikacji:  24-01-2018 | 10:39
data ostatniej modyfikacji:  19-12-2018 | 11:15
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącej studni kopanej Sk-1, zlokalizowanej na działce nr 939/72 obr. Podegrodzie.   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

o przystąpieniu do sporządzania projektów zmian planów zadań ochronnych ustanowionych przez RDOŚ   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej „Do Mikulca” nr 293632K w miejscowości Olszana w km 0+125,00 – 0+131,00 w km 0+770,00 potoku Wolica”.   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 96"   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

z 19.10.2018   więcej »»»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE z dnia14 września 2018 roku

informujące iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji demontażu i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji”   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   więcej »»»

Uzasadnienie

od odstapienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania naśrodowisko dla projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie

wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ST-II.420.11.2018 .ED dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostwica, gmina Podegrodzie"   więcej »»»

Obwieszczenie

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji demontażu i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji”.   więcej »»»

Obwieszczenie

Wójta Gminy Podegrodzie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   więcej »»»

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostwica, gm. Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie