Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  23-07-2018 | 13:27
data ostatniej modyfikacji:  27-07-2018 | 09:25
data wytworzenia dokumentu:  23-07-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Zmiana nr 1: Przygotowanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019, 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej w Podegrodziu 23.07.2018

 

Zmiana ogłoszenia nr 1

Zmiana_ogloszenia_nr_1.pdf

Zalacznik_nr_7_-_umowa_artykuly_spozywcze.pdf

 

 


Znak sprawy: DIN-ZA.271.4.2.2018                                                           Podegrodzie, 23.07.2018 r.   

 

  

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

 

 

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty

750 000 euro, którego przedmiotem jest:

Przygotowanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin
w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019, 2020 roku
dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie
wrazz najmem stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej
w Podegrodziu
”.

1.    ZAMAWIAJĄCY

 

 

Gmina Podegrodzie

33-386 Podegrodzie 248

NIP 734-34-56-306

tel. 18 445-90-33

2. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. Poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a)    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przygotowanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019, 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej w Podegrodziu”.

 

b)    Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Podegrodzie

c)    Szczegółowy opis zamówienia zmówienia znajduje się z załączniku nr 2 do ogłoszenia .

d)    Kod CPV:

55 52 31 00 - 3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

 

55 32 10 00 - 6 - Usługi przygotowywania posiłków
55 32 00 00 - 9 - Usługi podawania posiłków
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia oraz umowy najmu, a także, aby zawarł z nim oraz dostawcą artykułów spożywczych aneks do umowy dostawy, zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do ogłoszenia nr 3, 4  i 5.

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2020 r.

5. KRYTERIA OCENY OFERT

 

a)         Cena – 60 %

b)         Termin płatności faktur – 20 %

c)         Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 20 %

 

5.1. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe.

5.2. Ocena punktowa kryterium  zostanie dokonana zgodnie z formułami: 

 

    

 

najniższa cena brutto

 z rozpatrywanych ofert

ilość punktów dla kryterium ceny oferty = ----------------------------------------  x 60 pkt

 cena brutto

oferty rozpatrywanej

 

Przez ,,cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia (danej części) z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie.

termin płatności

z  oferty rozpatrywanej

  ilość punktów dla kryterium terminu płatności faktur oferty = ---------------------  x 20 pkt 

najdłuższy termin płatności

z rozpatrywanych ofert

 

Przez „termin płatności faktur” Zamawiający rozumie wskazanie terminu płatności faktur nie krótszego niż 14 dni i nie dłuższego niż 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zaproponowanych terminów płatności miesięcznych faktur w tych granicach. W przypadku wskazania terminu krótszego niż 14 dni, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią ogłoszenia (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności faktur dłuższy niż 30 dni, do oceny ofert zostanie przyjęty termin 30 dni (w umowie uwzględniony zostanie również okres 30 dni).

 ilość pełnych etatów dla osób   bezrobotnych zatrudnionych

z oferty rozpatrywanej

ilość punktów dla kryterium aktywizacja zawodowa oferty = ------------------------ x 20 pkt 

 największa ilość pełnych etatów
  dla osób bezrobotnych
 zatrudnionych

 z rozpatrywanych ofert

 

Przez „aktywizację zawodową” (ustawowe kryterium aspektów społecznych) wykonawca, który zatrudni na podstawie umowy o pracę, na okres, co najmniej trwania umowy zawartej z zamawiającym, największą liczbę osób bezrobotnych z terenu Gminy Podegrodzie (min. 1 max. 2 pełnych etatów). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zaproponowanych ilości etatów dla zatrudnianych osób bezrobotnych  z terenu Gminy Podegrodzie w tych granicach.
W przypadku wskazania mniej niż 1 pełen etat, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią ogłoszenia (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Jeżeli Wykonawca zaoferuje zatrudnienie większej ilości osób niż 2 pełnych etatów, do oceny ofert zostanie przyjęta ilość 2 pełnych etatów (w umowie uwzględniona zostanie faktycznie zadeklarowana liczba etatów).

 

UWAGI:  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie  jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - bezrobotnych.

 

 

Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą łączną sumę punktów.

 

 

 

6. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

 

 

a)    Wypełniony formularz ofertowy  -  załącznik nr 1,

b)    odpowiedni dokument określający sposób reprezentacji Wykonawcy (odpowiednio np. odpis z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

c)    jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.

d)    Dokument potwierdzający działalność społeczną lub zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - bezrobotnych.

e)    Dokument potwierdzający należyte wykonanie co najmniej 1 usługi podobnej do niniejszego ogłoszenia na terenie Gminy Podegrodzie w ciągu ostatnich trzech lat. a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (np. referencje, protokół odbioru).

7. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

a)    Ofertę należy złożyć w Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie, w terminie do dnia 30.07.2018 r.,  do godziny 9.00.

 

b)    W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.

c)    Oferta złożona po terminie tj. dnia 30.07.2018 r. po godzinie 9.00 zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.

d)    Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń:

·       Nazwa i adres Wykonawcy

 

·       Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

·       Oferta w postępowaniu – „Przygotowanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania”  Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019, 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wrazz najmem stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej w Podegrodziu

 

 

·        „UWAGA: nie otwierać przed 30.07.2018 r. godziną 915

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

 

e)    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędzie Gminy Podegrodziepokój nr 33 w dniu 30.07.2018 r.  o godzinie 9.15.

8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

 

8.1     Cena ofertowa jest ceną brutto (wraz z podatkiem VAT) i stanowi sumę iloczynów cen jednostkowych i planowanych ilości.

8.2     W ofercie należy podać ceny jednostkowe netto i brutto oraz stawkę podatku VAT, na którą Wykonawca składa ofertą (należy wskazać ceny posiłków objętych daną częścią zamówienia):

a)    przygotowanie i podanie posiłku obejmującego jednodaniowy gorący posiłek w Szkole Podstawowej w Podegrodziu w ramach programu dożywiania,

oraz

-      wartość wsadu do kotła posiłku w formie gorącego jednodaniowego posiłku dla 1 ucznia w ramach programu dożywiania.

8.3.   Podaną cenę jednostkową należy przemnożyć przez planowaną ilość.

8.4.   Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do należytego wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

8.5.   Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne  do należytego jego wykonania zamówienia.

8.6.   Za podanie właściwej stawki podatku VAT odpowiedzialny jest Wykonawca.

8.7.   Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.)

9.       WADIUM

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.     INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO    Z WYKONAWCĄ

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Forma pisemna jest obligatoryjna dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym: oświadczeń, pełnomocnictwa oraz składanych wyjaśnień i uzupełnianych dokumentów i oświadczeń.

11. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

       została złożona po terminie składania ofert

       jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia

       zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych,

       jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

 

       Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie,  jeżeli:

       do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający podejmie decyzję o zwiększeniu tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,

       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć

 

       postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zmówienia publicznego.

 

 

13. OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia. Ponadto o wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi: pisemnie, drogą e – mail lub faksem wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

14.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


 

15. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 

§  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Podegrodzie z siedzibą w Urzędzie Gminy, adres 33-386 Podegrodzie 248, tel. 18 445-90-33, e-mail: gmina@podegrodzie.pl , strona internetowa: www.podegrodzie.pl BIP: www.bip.podegrodzie.pl

§  inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Podegrodzie dostępny pod adresem e-mail: iodo@podegrodzie.pl

§  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przygotowanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019, 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wrazz najmem stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej w Podegrodziu” prowadzonym na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. Poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro;

§  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

§  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§  posiada Pani/Pan:

      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

 

      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 

      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§  nie przysługuje Pani/Panu:

      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 

      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

16. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – projekt umowy na świadczenie usług żywieniowych

Załącznik nr 4 – projekt umowy najmu –  kuchnia, stołówka  Szkoła Podstawowa w Podegrodziu

 

Załącznik nr 5 – projekt aneksu dot. wstąpienie w prawa i obowiązki Gminy Podegrodzie wynikające z Umowy nr ROPO-OF.271.25.2017 z dnia 11.12.2017r. na zadanie: „Dostawa artykułów spożywczych dla szkolnej stołówki w Szkole Podstawowej w Podegrodziu w 2018 roku”

 

Załącznik nr 6wykaz ilości etatów i wynagrodzeń pracowników, których dotyczy przejście zakładów pracy

 

 

 
Zalaczniki:
ogloszenie.pdf
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.doc
zalacznik-nr-2-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamoienia.pdf
zalacznik-nr-3-umowa-uslugi-zywienia-szkola-podegrodzie-2018-2020.pdf
zalacznik-nr-4-umowa-najmu-kuchnia-szkola-podegrodzie-2018-2020.pdf
zalacznik-nr-5-a-n-e-k-s-nr-1-zakup-art.-zywnosciowych.pdf
zalacznik-nr-6-wykaz-ilosci-etatow.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie