Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  21-06-2018 | 11:24
data ostatniej modyfikacji:  22-06-2018 | 08:17
data wytworzenia dokumentu:  21-06-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
   
„Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019 i 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Gminnym Żłobku w Podegrodziu oraz żywienie całodzienne dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania” 21.06.2018

 

 

Znak sprawy: DIN-ZA.271.4.1.2018                                                           Podegrodzie, 21.06.2018 r.  

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty

750 000 euro, którego przedmiotem jest:

 

„Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach  realizacji wieloletniego programu wspierania  gmin  w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w  2018, 2019 i 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Gminnym Żłobku w Podegrodziu oraz żywienie całodzienne dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania”.

 

1.    ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Podegrodzie

33-386 Podegrodzie 248

NIP 734-34-56-306

tel. 18 445-90-33

 

2. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. Poz. 1579 z późn. zm.)  o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

a)    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków  w ramach  realizacji wieloletniego programu wspierania  gmin  w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w  2018, 2019 i 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Gminnym Żłobku w Podegrodziu oraz żywienie całodzienne dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania”.

b)    Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

c)    Szczegółowy opis zamówienia zmówienia znajduje się z załączniku nr 2 do ogłoszenia.

d)    Kod CPV:

55 52 31 00 - 3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55 32 10 00 - 6 - Usługi przygotowywania posiłków

55 32 00 00 - 9 - Usługi podawania posiłków

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia oraz umowy najmu, zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do ogłoszenia.

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2020 r.

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT

 

a)         Cena – 60 %

b)         Termin płatności faktur – 20 %

c)         Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 20 %

5.1. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe.

5.2. Ocena punktowa kryterium  zostanie dokonana zgodnie z formułami: 

  

najniższa cena brutto

z rozpatrywanych ofert

ilość punktów dla kryterium ceny oferty = -----------------------------------  x 60 pkt

cena brutto oferty rozpatrywanej

 

Przez ,,cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia (danej części) z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie.

termin płatności

z  oferty rozpatrywanej

ilość punktów dla kryterium

terminu płatności faktur oferty = ----------------------------------------  x 20 pkt 

najdłuższy termin płatności

z rozpatrywanych ofert

 

Przez „termin płatności faktur” Zamawiający rozumie wskazanie terminu płatności faktur nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zaproponowanych terminów płatności miesięcznych faktur w tych granicach. W przypadku wskazania terminu krótszego niż 14 dni, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią ogłoszenia (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności faktur dłuższy niż 30 dni, do oceny ofert zostanie przyjęty termin 30 dni (w umowie uwzględniony zostanie również okres 30 dni).

 

ilość pełnych etatów dla osób bezrobotnych zatrudnionych oferty rozpatrywanej

ilość punktów dla kryterium

aktywizacja zawodowa oferty = ---------------------------------------- x 20 pkt 

największa ilość pełnych etatów dla osób bezrobotnych zatrudnionych z rozpatrywanych ofert

 

Przez „aktywizację zawodową” (ustawowe kryterium aspektów społecznych) wykonawca, który zatrudni na podstawie umowy o pracę, na okres, co najmniej trwania umowy zawartej z zamawiającym, największą liczbę osób bezrobotnych (min. 1 max. 2 pełnych etatów). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zaproponowanych ilości etatów dla zatrudnianych osób bezrobotnych w tych granicach.
W przypadku wskazania mniej niż 1 pełen etat, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią ogłoszenia (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Jeżeli Wykonawca zaoferuje zatrudnienie większej ilości osób niż 2 pełnych etatów, do oceny ofert zostanie przyjęta ilość 2 pełnych etatów (w umowie uwzględniona zostanie faktycznie zadeklarowana liczba etatów).

Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą łączną sumę punktów.

 

6. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

a)    Wypełniony formularz ofertowy  -  załącznik nr 1,

b)    odpowiedni dokument określający sposób reprezentacji Wykonawcy (odpowiednio np. odpis z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

c)    jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.

 

7. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

a)    Ofertę należy złożyć w Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie, w terminie do dnia 29.06.2018 r.,  do godziny 9.00.

b)    W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.

c)    Oferta złożona po terminie tj. dnia 29.06.2018 r. po godzinie 9.00 zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.

d)    Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń:

·       Nazwa i adres Wykonawcy

·       Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

·       Oferta w postępowaniu – „Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach  realizacji wieloletniego programu wspierania  gmin  w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w  2018, 2019 i 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Gminnym Żłobku w Podegrodziu oraz żywienie całodzienne dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających  z programu dożywiania”

·        „UWAGA: nie otwierać przed 29.06.2018 r. godziną 915

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

e)    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędzie Gminy Podegrodziepokój nr 33 w dniu 29.06.2018 r. o godzinie 9.15.

 

8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

8.1     Cena ofertowa jest ceną brutto (wraz z podatkiem VAT) i stanowi sumę iloczynów cen jednostkowych i planowanych ilości.

8.2     W ofercie należy podać ceny jednostkowe netto i brutto oraz stawkę podatku VAT, na którą Wykonawca składa ofertą (należy wskazać ceny posiłków objętych daną częścią zamówienia):

a)    przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłku obejmującego obiad dwudaniowy w przedszkolu  w Podegrodziu w ramach programu dożywiania,

b)    przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłku obejmującego obiad dwudaniowy w Żłobku  w Podegrodziu w ramach programu dożywiania,

c)    przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłku obejmującego śniadanie I dla Przedszkola w Podegrodziu,

d)    przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłku obejmującego obiad dwudaniowy dla Przedszkola w Podegrodziu,

e)    przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłku obejmującego podwieczorek dla Przedszkola w Podegrodziu,

f)     przygotowanie, dostarczenie i podanie herbaty dla Przedszkola w Podegrodziu,

g)    przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłku obejmującego śniadanie I dla Żłobka w Podegrodziu,

h)    przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłku obejmującego obiad dwudaniowy dla Żłobka  w Podegrodziu,

i)     przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłku obejmującego podwieczorek dla Żłobka w Podegrodziu,

oraz

-      wartość wsadu do kotła posiłku w formie obiadu dwudaniowego dla 1 przedszkolaka w ramach programu dożywiania,

-      wartość wsadu do kotła posiłku w formie obiadu dwudaniowego dla 1 dziecka ze żłobka w ramach programu dożywiania,

-      wartość wsadu do kotła łącznie wszystkich posiłków dla 1 przedszkolaka dzienna (dot. posiłków nieobjętych programem dożywiania,

-      wartość wsadu do kotła łącznie wszystkich posiłków dla 1 dziecka ze żłobka dzienna (dot. posiłków nieobjętych programem dożywiania).

8.3.   Podaną cenę jednostkową należy przemnożyć przez planowaną ilość.

8.4.   Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do należytego wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

8.5.   Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do należytego jego wykonania zamówienia.

8.6.   Za podanie właściwej stawki podatku VAT odpowiedzialny jest Wykonawca.

8.7.   Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.).

 

9.       WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.     INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Forma pisemna jest obligatoryjna dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym: oświadczeń, pełnomocnictwa oraz składanych wyjaśnień i uzupełnianych dokumentów i oświadczeń.

11. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

       została złożona po terminie składania ofert

       jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia

       zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych,

       jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

       Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie,  jeżeli:

       do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający podejmie decyzję o zwiększeniu tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,

       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć

       postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zmówienia publicznego.

 

13. OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia. Ponadto o wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi: pisemnie, drogą e – mail lub faksem wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

14.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

15. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

§  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Podegrodzie z siedzibą w Urzędzie Gminy, adres 33-386 Podegrodzie 248, tel. 18 445-90-33, e-mail: gmina@podegrodzie.pl , strona internetowa: www.podegrodzie.pl BIP: www.bip.podegrodzie.pl

§  inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Podegrodzie dostępny pod adresem e-mail: iodo@podegrodzie.pl

§  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach  realizacji wieloletniego programu wspierania  gmin  w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w  2018, 2019 i 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Gminnym Żłobku w Podegrodziu oraz żywienie całodzienne dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających  z programu dożywiania” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

§  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

§  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§  posiada Pani/Pan:

      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§  nie przysługuje Pani/Panu:

      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

16. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – projekt umowy na świadczenie usług żywieniowych

Załącznik nr 4 – projekt umowy najmu –  kuchnia, stołówka Żłobek Podegrodzie

 
Zalaczniki:
ogloszenie-o-zamowienie-na-usluge-spoleczna.pdf
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.doc
zalacznik-nr-2-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
zalacznik-nr-3-umowa-uslugi-zywienia-zlobek-i-przedszkole-2018-2020.pdf
zalacznik-nr-4-umowa-najmu-kuchnia-w-zlobku-2018-2020.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie