Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  23-08-2017 | 13:02
data ostatniej modyfikacji:  23-08-2017 | 13:02
data wytworzenia dokumentu:  23-08-2017
autor dokumentu: Agnieszka Połeć, Beata Jasińska, Joanna Król
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2017 - 2020 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, w Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, nie korzystających z programu dożywiania” 23.08.2017

Znak sprawy: DIN-ZA.271.2.1.2017                                                               Podegrodzie, 22.08.2017 r.           

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

 

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty

750 000 euro, którego przedmiotem jest:

 

„Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach  realizacji wieloletniego programu wspierania  gmin  w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2017 - 2020 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, w Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, nie korzystających z programu dożywiania”.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Podegrodzie

33-386 Podegrodzie 248

NIP 734-34-56-306

tel. 18 445-90-33

 

2. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. Poz. 2164 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

a)    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania  gmin  w zakresie dożywiania – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2017 - 2020 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, w Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, nie korzystających z programu dożywiania”.

b)    Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

c)    Szczegółowy opis zamówienia zmówienia znajduje się z załączniku nr 2 do ogłoszenia.

d)    Kod CPV:

55 32 10 00 - 6 - Usługi przygotowywania posiłków
55 32 00 00 - 9 - Usługi podawania posiłków
55 52 31 00 - 3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych
55 52 40 00 - 9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół .

e)    Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia oraz umowy najmu, zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do ogłoszenia.

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2020 r.

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT

a)         Cena – 60 %

b)        Termin płatności faktur – 20 %

c)         Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 20 %

5.1. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe.

5.2. Ocena punktowa kryterium  zostanie dokonana zgodnie z formułami: 

  

          najniższa cena brutto

                                                        z rozpatrywanych ofert

  ilość punktów dla kryterium ceny oferty = -------------------------------------------------------  x 60 pkt

                                                                                            cena brutto

                                                                                       oferty rozpatrywanej

 

Przez ,,cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia (danej części) z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie.

                 termin płatności

                                                                                                  z  oferty rozpatrywanej

ilość punktów dla kryterium terminu płatności faktur oferty = --------------------------------------------------  x 20 pkt 

                                                                                                    najdłuższy termin płatności

                                                                                                       z rozpatrywanych ofert

 

Przez „termin płatności faktur” Zamawiający rozumie wskazanie terminu płatności faktur nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zaproponowanych terminów płatności miesięcznych faktur w tych granicach. W przypadku wskazania terminu krótszego niż 14 dni, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią ogłoszenia (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności faktur dłuższy niż 30 dni, do oceny ofert zostanie przyjęty termin 30 dni (w umowie uwzględniony zostanie również okres 30 dni).

 

  ilość pełnych etatów dla osób bezrobotnych zatrudnionych z oferty rozpatrywanej

ilość punktów dla kryterium aktywizacja zawodowa oferty = -------------------------------------------------------  x 20 pkt 

                                                                                                największa ilość pełnych etatów
                                                                                                       dla osób bezrobotnych

                                                                                             zatrudnionych z rozpatrywanych ofert

 

Przez „aktywizację zawodową” (ustawowe kryterium aspektów społecznych) wykonawca, który zatrudni na podstawie umowy o pracę, na okres, co najmniej trwania umowy zawartej z zamawiającym, największą liczbę osób bezrobotnych (min. 2 max. 5 pełnych etatów). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zaproponowanych ilości etatów dla zatrudnianych osób bezrobotnych w tych granicach. W przypadku wskazania mniej niż 2 pełnych etatów, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią ogłoszenia (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Jeżeli Wykonawca zaoferuje zatrudnienie większej ilości osób niż 5 pełnych etatów, do oceny ofert zostanie przyjęta ilość 5 pełnych etatów (w umowie uwzględniona zostanie faktycznie zadeklarowana liczba etatów).

 

 

Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą łączną sumę punktów.

 

6. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

 

a)    Wypełniony formularz ofertowy

b)   odpowiedni dokument określający sposób reprezentacji Wykonawcy (odpowiednio np. odpis z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

c)    jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.

 

7. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

a)    Ofertę należy złożyć w Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie, w terminie do dnia 28.08.2017 r., do godziny 12.00.

b)    W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.

c)    Oferta złożona po terminie tj. dnia 28.08.2017 r. po godzinie 12.00 zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.

d)    Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń:

·       Nazwa i adres Wykonawcy

·       Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248

·       Oferta na Przetarg – Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania  gmin  w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2017 - 2020 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, w Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, nie korzystających z programu dożywiania”

·        „UWAGA: nie otwierać przed 28.08.2017 r. godziną 1215

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCĄ

 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Forma pisemna jest obligatoryjna dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym: oświadczeń pełnomocnictwa oraz składanych wyjaśnień i uzupełnianych dokumentów i oświadczeń.

 

9. ODRZUCENIE OFERTY

 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

       została złożona po terminie składania ofert

       jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia

       zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych,

       jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

       Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

       do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający podejmie decyzję o zwiększeniu tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,

       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć

       postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zmówienia publicznego.

 

11. OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi: pisemnie, drogą e – mail lub faksem wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 a - wykaz ilości etatów i wynagrodzeń pracowników, których dotyczy przejście zakładów pracy

Załącznik nr 3 – projekt umowy na świadczenie usług żywieniowych

Załącznik nr 4 a, b - projekt umowy najmu –  Szkoła Brzezna, Szkoła Olszana

 

 
Zalaczniki:
ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna.pdf
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.rtf
zalacznik-nr-2-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
zalacznik-nr-3-umowa-uslugi-zywienia-dozywianie-2017-2020.pdf
zalacznik-nr-4-a-umowa-najmu-brzezna-2016-2017.pdf
zalacznik-nr-4-b-umowa-najmu-olszana-2016-2017.pdf
zalacznik-nr-2-a-wykaz-etetow.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie