sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

2017 rok

 
data publikacji:  09-08-2017 | 08:56
data ostatniej modyfikacji:  24-08-2017 | 09:41
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27S   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-28S   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Rb-NDS   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-Z   więcej »»»

INFORMACJA OPISOWA

z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za I półrocze 2017 r.   więcej »»»

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie

w I półroczu 2017 r.   więcej »»»

Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie

w I półroczu 2017 r.   więcej »»»

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Podegrodzie

w I półroczu 2017 r.   więcej »»»

Uchwała Nr S.O.XI/422/4/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za I pólrocze 2017 roku   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie