Ogłoszenia z otwarcia ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  12-08-2019 | 12:33
data ostatniej modyfikacji:  12-08-2019 | 12:33
data wytworzenia dokumentu:  12-08-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 695 101 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto jeden złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. w wysokości 4 627 390,45 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 67 710,55 zł 12.08.2019

Podegrodzie, 12.08.2019

Znak: DIN-ZA.271.1.14.2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 695 101 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto jeden złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. w wysokości 4 627 390,45 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 67 710,55

 

Gmina Podegrodzie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 734.871,01 zł.

2.       ofertę złożył:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin uruchomienia transzy kredytu

Dodatkowa karencja
w spłacie kapitału kredytu

Termin wykonania

 

1

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

Południowy Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach

Regionalne Centrum Korporacyjne w Krakowie

895.860,42 zł

przy czym marża wynosi: 1,10 %

1 dzień

36 miesięcy

15.12.2030

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie