Ogłoszenia z otwarcia ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  12-03-2019 | 09:39
data ostatniej modyfikacji:  12-03-2019 | 09:39
data wytworzenia dokumentu:  12-03-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi” 12.03.2019

Podegrodzie, 12.03.2019 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.2.2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi

 

Gmina Podegrodzie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 229.600,00 zł:

2.       ofertę złożył:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

Skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do wymaganego terminu realizacji zamówienia*

Okres rękojmi
i gwarancji
– w miesiącach
*

 

1

 

„IMBUD”

Ignacy Śledź

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

276.750,00

30 dni

30.06.2019 r.

36 m-cy

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie