sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półocze 2016 roku

2016 rok

 
data publikacji:  01-08-2016 | 11:00
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2016 | 12:16
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-27S   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S   więcej »»»

SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-NDS   więcej »»»

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Rb-Z   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie