sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

2015 rok

 
data publikacji:  01-03-2016 | 10:59
data ostatniej modyfikacji:  25-05-2017 | 10:58
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 01.03.2016
więcej »»»
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 01.03.2016
więcej »»»
Sprawozdanie o stanie należności 01.03.2016
więcej »»»
Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie 01.03.2016
więcej »»»
Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych 01.03.2016
więcej »»»
Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych 01.03.2016
więcej »»»
Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 01.03.2016
więcej »»»
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 01.03.2016
więcej »»»
Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy 07.03.2016
więcej »»»
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2015 07.03.2016
więcej »»»
Wykonanie budżetu za 2015 07.03.2016
więcej »»»
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2015 r., wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej 15.04.2016
więcej »»»
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 18.04.2016
więcej »»»
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego 18.04.2016
więcej »»»
Rachunek zysków i strat jednostki 18.04.2016
więcej »»»
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 18.04.2016
więcej »»»
Uchwała Nr S.O.XI/423/3/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komulannego 25.05.2017
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie