2016 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  26-02-2016 | 13:35
data ostatniej modyfikacji:  07-02-2017 | 10:00
Uchwała Nr XVII/185/2016 z 28.06.2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/140/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 05.07.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/184/2016 z 25.05.2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 03.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/183/2016 z 25.05.2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie w trybie bezprzetargowym 03.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/182/2016 z 25.05.2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 03.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/181/2016 z 25.05.2016 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 03.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/180/2016 z 25.05.2016 zmieniająca uchwałę Nr XV/168/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 03.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/179/2016 z 25.05.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 135/XX/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25.04.2008 r. w sprawie: określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli prowadzących zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. 03.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/178/2016 z 25.05.2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 03.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/177/2016 z 25.05.2016 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podegrodziu 03.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/176/2016 z 25.05.2016 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 03.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/175/2016 z 25.05.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 03.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/174/2016 z 25.05.2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/140/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 03.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/173/2016 z 25.05.2016 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Podegrodzie z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 03.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/172/2016 z 25.05.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2015 02.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/171/2016 z 25.05.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu za rok 2015 02.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVI/170/2016 z 25.05.2016 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Podegrodzie na rok 2015 02.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XV/169/2016 z 31.03.2016 w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Podegrodzie 11.04.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XV/168/2016 z 31.03.2016 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 11.04.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XV/167/2016 z 31.03.2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 11.04.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XV/166/2016 z 31.03.2016 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2016 roku 15.04.2016
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie