2016 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  26-02-2016 | 13:35
data ostatniej modyfikacji:  07-02-2017 | 10:00
Uchwała Nr XVIII/205/2016 z 29.08.2016 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” RPMP.09.01.01-12-0039/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja 09.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/204/2016 z 29.08.2016 w sprawie przyjęcia SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PODEGRODZIE NA LATA 2015-2017 ZA ROK 2015 09.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/203/2016 z 29.08.2016 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2015 roku Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Podegrodzie na lata 2014-2020 09.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/202/2016 z 29.08.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/442/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Podegrodzie i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat 06.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/201/2016 z 29.08.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 135/XX/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25.04.2008 r. w sprawie: określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli prowadzących zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, z późn. zm. 06.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/200/2016 z 29.08.2016 w sprawie zmiany Uchwały nr 152/XXIII/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie nadania nazwy ronda położonego w Gminie Podegrodzie 06.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/199/2016 z 29.08.2016 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. bł. O. St. Papczyńkiego w Podegrodziu na Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych im. św. O. St. Papczyńkiego w Podegrodziu 06.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/198/2016 z 29.08.2016 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Podegrodzie nr 33/IV/2003 z dnia 03 lutego 2003 w sprawie nadania imienia Ojca Stanisława Papczyńskiego Gimnazjum w Podegrodzie 06.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/197/2016 z 29.08.2016 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Podegrodzie nr 32/IV/2003 z dnia 03 lutego 2003r. w sprawie nadania imienia Ojca Stanisława Papczyńskiego Szkole Podstawowej w Podegrodziu. 06.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/196/2016 z 29.08.2016 w sprawie uczczenia postaci Świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego 01.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/195/2016 z 29.08.2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 07.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/194/2016 z 29.08.2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/188/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego 01.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/193/2016 z 29.08.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2016 nr XIII/141/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r. 06.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/192/2016 z 29.08.2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/140/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 01.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVII/191/2016 z 28.06.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 05.07.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVII/190/2016 z 28.06.2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1 i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 05.07.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVII/189/2016 z 28.06.2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Podegrodzie 06.07.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVII/188/2016 z 28.06.2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego 05.07.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVII/186/2016 z 28.06.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 06.07.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVII/187/2016 z 28.06.2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zarządu nad drogą powiatową nr 1544 K Chełmiec – Naszacowice w zakresie realizacji zadania zagospodarowania ronda zlokalizowanego w miejscowości Podrzecze, polegającego na nasadzeniu niskiej zieleni wraz z jej utrzymaniem 05.07.2016
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie