2016 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  26-02-2016 | 13:35
data ostatniej modyfikacji:  07-02-2017 | 10:00
Uchwała Nr XXII/247/2016 z 29.12.2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 195 w Juraszowej, 696 w Mokrej Wsi, 13 i 207 w Olszanie, 9/3 w Brzeznej, 386/10 w Olszance, 525/10 w Gostwicy 10.01.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXII/246/2016 z 29.12.2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci do lat 5 10.01.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXII/245/2016 z 29.12.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/266/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu 10.01.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXII/244/2016 z 29.12.2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Podegrodzie na lata 2017 - 2019 10.01.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXII/243/2016 z 29.12.2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 10.01.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXII/242/2016 z 29.12.2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 10.01.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXII/241/2016 z 29.12.2016 w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PODEGRODZIE NA ROK 2017 10.01.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXII/240/2016 z 29.12.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 10.01.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXII/239/2016 z 29.12.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2016 nr XIII/141/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r. 10.01.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXII/238/2016 z 29.12.2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/140/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 10.01.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXI/237/2016 z 29.11.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 05.01.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXI/236/2016 z 29.11.2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 71/3, 402 w Brzeznej, 21 w Gostwicy, 609/2 w Mokrej Wsi, 295/1 w Naszacowicach, 161 w Rogach 07.12.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XXI/235/2016 z 29.11.2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Podegrodzie 07.12.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XXI/234/2016 z 29.11.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszana do gminnego zasobu nieruchomości 07.12.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XXI/233/2016 z 29.11.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Brzezna do gminnego zasobu nieruchomości 07.12.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XXI/232/2016 z 29.11.2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1 i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 07.12.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XXI/231/2016 z 29.11.2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 07.12.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XXI/230/2016 z 29.11.2016 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Podegrodzie 07.12.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XXI/229/2016 z 29.11.2016 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie 07.12.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XXI/228/2016 z 29.11.2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie na rok 2017 07.12.2016
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie