Zgromadzenia

 
data publikacji:  18-02-2016 | 09:05
data ostatniej modyfikacji:  18-02-2016 | 09:14
autor dokumentu: Krystyna Kulig
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig

ZGROMADZENIE PUBLICZNE

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Urząd Gminy Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie

tel. 18 445 90 33, fax. 18 448 49 51

e-mail: gmina@podegrodzie.pl

 

Godziny otwarcia:

poniedziałki 8.00 -16.00

od wtorku do piątku 7.00 -15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, które powinno zawierać:

       imię, nazwisko organizatora, jego nr PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu w celu umożliwienia kontaktu; w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej nr PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu w celu umożliwienia kontaktu,

       imię, nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego nr PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu w celu umożliwienia kontaktu,

      cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie,

      miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

      informacja o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia należy dołączyć:

  • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia; jeżeli zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu,

  • zdjęcie organizatora albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Organizator zgromadzenia publicznego na terenie Gminy Podegrodzie zobowiązany jest złożyć zawiadomienie nie później niż na 6 dni i nie wcześniej niż 30 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie może zostać wniesione:

  • pisemnie lub ustnie do protokołu - Urząd Gminy Podegrodzie, Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady,

  • za pomocą faksu – 18 448 49 51

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) – używając elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl- dotyczy osób posiadających ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

 

TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu jego zgodności z prawem oraz
w aspekcie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.

Wydanie zakazu zorganizowania zgromadzenia publicznego następuje jeżeli:

  • jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne,

  • odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym w przypadkach gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 14 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485), organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

Decyzja o zakazie zgromadzenia zostanie niezwłocznie udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Podegrodzie oraz przekazana organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Decyzję uważa się za doręczoną w chwili udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Decyzję udostępnia się  przez 3 miesiące od dnia jej wydania z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

 

OPŁATY

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji zakazującej zorganizowanie zgromadzenia publicznego organizatorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.

Sąd okręgowy doręcza niezwłocznie postanowienie, kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania (tj. wnoszącemu odwołanie od decyzji i organowi gminy), które podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.

Przewodniczącym zgromadzenia jest:

- organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego,

- osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego, w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja.

 

W przypadku złożenia dwóch lub więcej zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzeń, które choćby częściowo miałyby się odbyć w tym  samym  miejscu  oraz czasie, a zagrażałoby to życiu lub zdrowiu ludzi lub mieniu w znacznych rozmiarach o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień (data, godzina i minuta) pod warunkiem, że zawiadomienia  nie wykazują braków formalnych.

Organizator, któremu nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu zostanie niezwłocznie wezwany przez Wójta Gminy do zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia. W tym celu może zostać przeprowadzona rozprawa administracyjna. 

W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża organ gminy.

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go. 

Rozwiązanie zgromadzenia przez organ gminy, następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku niemożności skontaktowania się z nim ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia.

Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia, do Sądu Okręgowego w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:

a) przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu nie zakazanego zgromadzenia,

b) zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,

c) przewodniczą zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy,

d) bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia,

e) będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmują środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia,

f) nie podporządkowują się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora,

g) wzbraniają się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu.

 

U W A G A:

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji – organizator takiego zgromadzenia zawiadamiania o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie