Obwieszczenia

2016 rok

 
data publikacji:  19-12-2016 | 15:45
data ostatniej modyfikacji:  19-12-2016 | 15:45
data wytworzenia dokumentu:  19-12-2016
autor dokumentu: Ewelina Surma
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Obwieszczenie

 WÓJT GMINY PODEGRODZIE

Nasz znak: ROS.602.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), Wójt Gminy Podegrodzie podaje do publicznej wiadomości informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Podegrodzie”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Wójt Gminy Podegrodzie wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Podegrodzie”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 13.07.2016 r. znak: ST.II.410.3.7.2016.GK, uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie, opinią sanitarną z dnia 14.06.2016 r., znak: NS.9022.10.92.2016 oraz z dnia 17.08.2016r., znak: NS.9022.10.148.2016 uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Podegrodzie”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, w którym cele, priorytety ekologiczne oraz zaplanowane działania są spójne z polityką ekologiczną oraz energetyczną na szczeblu unijnym, krajowym, wojewódzkim i lokalnym.

Niniejszy Plan jest dokumentem przygotowanym w celu określenia kierunków działań, których realizacja ma doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2), poprawić jakość powietrza, zwiększyć wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł energii, zmniejszyć zużycie energii, harmonizacji rozwoju gospodarczego i społecznego oraz ochrony walorów środowiskowych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej koncentruje się na istotnych przyczynach występowania przekroczeń zanieczyszczeń powietrza oraz znalezienia skutecznych i możliwych działań odnoszących się do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Podegrodzie.

W planie planuje się działania krótko - i długoterminowe m.in. modernizację oświetlenia ulicznego, działania termomodernizacyjne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, organizację i budowę ścieżek rowerowych oraz edukację ekologiczną mieszkańców.

Po analizie planowanych przedsięwzięć przyjętych w Planie uznano, że ich realizacja nie wpłynie negatywnie na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 położonych na terenie Gminy Podegrodzie. Realizacja Planu odbywać się będzie poza siedliskami chronionymi przez Naturę 2000 i nie spowoduje spadku liczebności gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zmniejszenia zasięgu ich występowania, nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, zmniejszenia ich powierzchni i zmiany ich cech charakterystycznych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie obszar administracyjny Gminy oraz nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Charakter planowanych działań, rodzaj
i skala oddziaływań na środowisko, a także cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja działań zawartych w przedmiotowym dokumencie, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Nie stwierdzono by realizacja założeń Planu mogła spowodować ryzyko zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, ma jedynie spowodować redukcję zanieczyszczeń powietrza, czyli poprawić jego stan, co
w konsekwencji spowoduję poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 49 powołanej na wstępie ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Podegrodzie”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Podegrodzie oraz na tablicach ogłoszeń.

Z up. WÓJTA

(-) mgr inż. Elżbieta Popardowska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 

files/fck/87/file/informacja_o_srodowisku/2016_rok/Uzasadnienie_od_odstapienia_strategicznej_oceny.doc

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie