Obwieszczenia

2016 rok

 
data publikacji:  10-11-2016 | 14:42
data ostatniej modyfikacji:  10-11-2016 | 14:42
data wytworzenia dokumentu:  10-11-2016
autor dokumentu: Elżbieta Popardowska
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Obwieszczenie

 WÓJT GMINY PODEGRODZIE

Nasz znak: ROS.6220.4.2016 Podegrodzie, dnia 10 listopada 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Podegrodzie

 

Wójt Gminy Podegrodzie, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), zawiadamia że w dniu 10 listopada 2016 r. na wniosek firmy Eko – Energia Sp. z o. o., ul. Króla Augusta 38, 35 – 210 Rzeszów, adres do korespondencji Eko – Energia Sp. z o. o., Powroźnik 189A, 33 – 370 Muszyna, została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego żwirowo – piaskowego „Stadła” położonego na działkach o numerze ewidencyjnym: 581/2, 583/4, 565/13, 563/8, 563/7, 563/5; obręb ewidencyjny Stadła, Gmina Podegrodzie”,

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 3, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godzinach 800-1600, a w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku w godzinach 700- 1500.

Ponadto informuje, że dane o decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.podegrodzie.pl, zakładka informacje o środowisku – 2016 r. – karty informacyjne). Z kartą decyzji można zapoznać się w pokoju nr 3 w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

 

 

Z up. WÓJTA

(-) mgr inż. Elżbieta Popardowska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie