Obwieszczenia

2016 rok

 
data publikacji:  29-02-2016 | 09:06
data ostatniej modyfikacji:  29-02-2016 | 09:06
data wytworzenia dokumentu:  29-02-2016
autor dokumentu: Wojewoda Małopolski
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
OBWIESZCZENIE

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wojewoda Małopolski, działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031)


 

Z A W I A D A M I A

o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w ramach toczącego się postępowania odwoławczego w sprawie wydanej przez Starostę Nowosądeckiego decyzji Nr 1/D/2015 z 29.05.2015 r. znak: GB.II.6740.529.I.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie miejscowości Brzezna z drogą DK nr 28 - odcinek I od km 0+033.50 do km 3+865.00”

Strony postępowania lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kpa, mogą zapoznać się z całością akt sprawy, w tym ze zgromadzonym dodatkowo w trybie postępowania odwoławczego materiałem dowodowym oraz zgłaszać w tym zakresie uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, II piętro pokój nr 233 i nr 235 w poniedziałki w godz. 930 – 1630 w pozostałe dni, tzn. od wtorku do piątku, w godz. 800 – 1500 w terminie siedmiu dni liczonych po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia w tej sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Niniejsze obwieszczenie podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – delegatura w Nowym Sączu, Urzędu Gminy w Chełmcu, Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz zamieszczeniu w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych Urzędów.

 

 


 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie