Referent ds. finansowo-budżetowych i należności cywilno-prawnych

NABORY ZAKOŃCZONE

 
data publikacji:  30-11-2015 | 14:10
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2015 | 14:10
data wytworzenia dokumentu:  30-11-2015
autor dokumentu: Wójt Gminy Podegrodzie
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Ogłoszenie o naborze 30.11.2015

 Podegrodzie, dnia 30 listopada 2015r.

 

Wójt Gminy Podegrodzie

ogłasza nabór

na stanowisko Referenta ds. finansowo-budżetowych i należności cywilno-prawnych w Urzędzie Gminy Podegrodzie

33-386 Podegrodzie 248

 

 

Wymagania niezbędne:

Na stanowisku podinspektora ds. finansowo-budżetowych i należności cywilno-prawnych w Urzędzie Gminy Podegrodzie może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem postanowień art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 6. posiada wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 2 letni staż pracy lub wyższe ekonomiczne - w przypadku wykształcenia wyższego kandydat nie musi posiadać stażu pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych, samorządu gminnego i rachunkowości,

 2. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,

 3. rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność,

 4. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,

 5. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

 6. samodzielność i kreatywność,

 7. praca w jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkach organizacyjnych.

 

Do zakresu zadań wykonywanych na tym stanowisku urzędniczym należeć będzie głównie:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu (organu).

 2. Ewidencja księgowa dochodów ujmowanych na rachunkach pomocniczych Urzędu Gminy.

 3. Ewidencja i rozliczanie dochodów z tytułu należności cywilno – prawnych oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec zaległości w uiszczaniu ww. dochodów.

 4. Uzgadnianie ewidencji dochodów z tytułu opłaty planistycznej, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz innych należności przypisanych do stanowiska z ewidencją księgową.

 5. Prowadzenie (na potrzeby podatku od towarów i usług VAT) rejestrów zakupów i sprzedaży oraz miesięcznych rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług, refakturowanie rozliczeń oraz przygotowanie zestawień do przeksięgowania VAT-u.

 6. Nanoszenie planów dochodów i wydatków Urzędu Gminy zgodnie z planami finansowymi oraz ewidencja zmian w ciągu roku.

 7. Przygotowywanie materiałów w celu sporządzania sprawozdań budżetowych przewidzianych prawem zgodnie, z powierzonym zakresem obowiązków.

 8. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Przyjmowanie faktur, ich analiza i weryfikacja oraz sporządzanie decyzji, list do wypłaty i sprawozdań.

 9. Przygotowywanie do akceptacji Wójta projektów decyzji w sprawie rozkładania na raty i umarzania opłat planistycznych oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie.

 10. Zastępstwo stanowiska ds. budżetowo – finansowych, stanowiska ds. obsługi kasowej i stanowiska ds. finansowo-budżetowych i należności cywilno-prawnych.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w budynku Urzędu,

 • bezpieczne warunki pracy

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca pod presją czasu i w warunkach stresu.

 

Informacja czy w miesiącu poprzedzającym planowaną datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

Informujemy, że wskazany wskaźnik był niższy od 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. szczegółowy życiorys zawodowy (CV),

 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

 4. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku urzędniczym, wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny pracy (dopuszcza się przekazanie kopii ważnego zaświadczenia lekarskiego poświadczonej za zgodność z oryginałem przez organ administracji rządowej lub samorządowej),

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 8. kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 9. ewentualna kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata w związku ze stosowaniem art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Stosownie do postanowień art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, z późn. zm.) w związku z faktem, iż na wskazanym stanowisku może zostać zlecone wykonywanie czynności związanych z pośrednim udziałem w wykonywaniu władzy publicznej nie przewiduje się dopuszczenia do naboru poza obywatelami polskimi obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Określenie terminu  i miejsca składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zamkniętej kopercie wraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta ds. finansowo-budżetowych i należności cywilno-prawnych w Urzędzie Gminy Podegrodzie należy przesyłać drogą pocztową lub składać osobiście na dzienniku podawczym Urzędu w:

Urzędzie Gminy Podegrodzie

33-386 Podegrodzie 248

(dziennik podawczy znajduje się na parterze Urzędu)

w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r. do godz. 1500.

 

Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

Za datę złożenia dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Gminy Podegrodzie uważa się datę wpływu na dzienniku podawczym.

Dokumenty aplikacyjne wpływające do Urzędu poza ogłoszeniem lub z naruszeniem wskazanych w nim terminów pozostają bez rozpatrzenia.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych oraz weryfikuje terminowość i poprawność ich przekazania. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów oraz dokonaniu oceny danych zawartych w aplikacji i jej zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Selekcja końcowa kandydatów polega na dokonaniu przez Komisję Rekrutacyjną ostatecznego wyboru kandydatów do zatrudnienia. Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru kandydatów poprzez zastosowanie następujących metod i technik naboru:

a) rozmowa kwalifikacyjna,

b) egzamin kwalifikacyjny.

Wybór metody i techniki naboru należy do Komisji Rekrutacyjnej. W przypadku, gdy kandydat nie stawi się na przesłuchanie w wyznaczonym przez Komisję terminie, jego oferta zostaje odrzucona, a fakt ten Komisja odnotowuje w protokole.

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru (podobnie jak niniejsze ogłoszenie) będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.podegrodzie.pl oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Podegrodzie.

 

Wójt Gminy Podegrodzie

 (-) mgr Małgorzata Gromala

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie