Petycje

 
data publikacji:  27-10-2015 | 12:13
data ostatniej modyfikacji:  19-02-2020 | 09:27
autor dokumentu: Krzysztof Bochniarz
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji kierowanej do Wójta Gminy Podegrodzie może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Wójta.

Nadawca petycji

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.

Można to zrobić w interesie:

 • publicznym,
   
 • podmiotu wnoszącego petycję,
   
 • innego podmiotu,

Petycja powinna zawierać:

 

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
   
 2. wskazanie adresata petycji,
   
 3. wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

 

Petycja, która nie będzie spełniała wymogów formalnych tj. nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182 t.j. ze zm.). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję).

 

Petycje wnoszone do Wójta Gminy Podegrodzie

Lp.

Data wpływu

Petycja

Podmiot wnoszący petycję

Treść petycji

Przebieg postępowania

Przewidywany termin rozpatrzenia i sposób załatwienia petycji

 1

 23.11. 2015

w sprawie: przywrócenia autobusu MPK na linii Nowy Sącz-Brzezna Litacz Szkoła

Grupa osób fizycznych

skan petycji ponizej

S36BW 415120 314320.pdf

 

- Pismo (znak pisma RAO-DG. 7342.3.24.2015) z dnia 01.12.2015 r. skierowane do Prezydenta Miasta Nowego Sącz, w sprawie wstępnego oszacowania kosztów, które musiałaby ponieść Gmina Podegrodzie, w związku z utworzeniem linii komunikacyjnej na trasie Nowy Sącz - Brzezna Litacz Szkoła. Skan pisma poniżej

S36BW 415120314340.pdf

- Pismo (znak pisma RAO-DG. 7342.3.24.2015) z dnia 02.12.2015 r. skierowane do podmiotu wnoszącego petycję, w sprawie odpowiedzi na petycję mieszkańców miejscowości Brzezna Litacz z dnia 21.11.2015 r. - skan pisma poniżej

 S36BW-4 15120314330.pdf

 

- Pismo Urzędu Miasta Nowego Sącza (znak pisma: WKT-ZTS. 7240.56.2015) z dnia 18.01.2016r. skierowane do Urzędu Gminy Podegrodzie w sprawie wstępnego oszacowania kosztów, które musiałaby ponieść Gmina Podegrodzie w związku z utworzeniem linii   komunikacyjnej na trasie Nowy Sącz - Bzrezna Litacz Szkoła

- Pismo Wójta Gminy Podegrodzie (znak pisma: RAO-DG .7342.3.24.2015) z dnia 25.01.2016r. skierowane do podmiotu wnoszącego petycję, w sprawie odpowiedzi na petycję mieszkańców miejscowości Brzezna Litacz z dnia 21.11.2015 r.

- skan pism poniżej

pisma.pdf

- Pismo Wójta Gminy Podegrodzie (znak sprawy RAO-DG. 7342.3.24.2015) z dnia 04.04.2016r. skierowane do Urzędu Miasta Nowego Sącza w sprawie udzielenia informacji dotyczących przygotowania propozycji historycznych połączeń na trasie Nowy Sacz - Brzezna Litacz Szkoła wraz z oszacowaniem kosztów

- skan pisma ponizej

pismo.jpg

Pismo Urzędu Miasta Nowego Sącza (znak pisma: WKT-ZTS. 7240.17.2016) z dnia 18.05.2016r. skierowane do Urzędu Gminy Podegrodzie w sprawie udzielenia informacji dotyczącej linii komunikacyjnej na trasie Nowy Sacz - Brzezna Litacz Szkoła

- skan pisma ponizej

dotyczy linii MPK.pdf

- Przewidywany termin rozpatrzenia petycji nie później niż w terminie 3 m-cy od dnia jej złożenia

 

- Sposób załatwienia petycji jest uzależniony od wysokości kosztów oszacowanych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, które musiałaby ponieść Gmina Podegrodzie, w związku z utworzeniem linii komunikacyjnej na trasie Nowy Sącz – Brzezna Litacz Szkoła. W przypadku, gdyby koszty te nie wykraczały poza możliwości finansowe Gminy Podegrodzie, zostaną podjęte rozmowy z Miastem dotyczące wykonywania przewozów.

 

- Zawiadomienie Wójta Gminy Podegrodzie (znak pisma: RAO-DG. 7342.3.24.2015) z dnia 17.02.2016r. skierowane do podmiotu wnoszącego petycję, w sprawie petycji mieszkańców miejscowości Brzezna Litacz z dnia 21.11.2015 r., o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy.

- skan pism poniżej

zawiadowmienie.pdf

 

- Zawiadomienie Wójta Gminy Podegrodzie skierowane do podmiotu wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji (znak pisma: RAO-DG. 7342.3.24.2015) z dnia 19.05.2016r. 

- skan pism poniżej

zawiadomienie Wojta Gminy.pdf

 

 

 2

 18.03. 2016

 dotycząca wybudowania ekranów dzwięko chłonnych

 Mieszkańcy Gminy Podegrodzie

 skan petycji ponizej

petycja  mieszkancow Brzezna.pdf

 - Zawiadomienie (znak pisma ZAO-OR. 152.1.2016) z dnia 25.04.2016r. skierowane do osoby podpisanej pod petycją

- skan zawiadomienia poniżej

Zawiadomienie 25 04_2016.pdf

 petycja pozostaje bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (dz. u z 2014 roku poz. 1195)

 3

 18.04. 2016

 w sprawie: utworzenia biblioteczki samorzą dowca

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o.

  petycja bibl samorz.pdf

 

 - pismo Wójta Gminy Podegrodzie znak: ZAO-OR. 152.2.2016  z dnia 28.04.2016 skierowane do wnoszącego petycję 

biblioteczka  samorzadowca.pdf

 28.04.2016r.

4

 21.04. 2016

aby Pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego (Adresata) wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania związane z poprawą efektywności energetycznej - dokonali analizy sygnalizo wanej problematyki

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o

 Efektywnosc Administracje Publiczna.pdf

 - pismo Wójta Gminy Podegrodzie znak: ZAO-OR. 152.3.2016  z dnia 12.07.2016 skierowane do wnoszącego petycję

Zawiadomienie o sposobie zalatwienia petycji.pdf

 12.07.2016

5. 18.07. 2016r. W sprawie: dot. archiwizacji w zasobach Urzędu niniejszego wniosku wraz z załącznikami – jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia “efektywności energetycznej “

Osoba Prawna

Szulc- Efekt sp. z o. o.

petycja efektywnosc energetyczna.pdf

Zawiadomienie (znak pisma ZAO-OR. 152.4.2016 z dnia 22.07.2016r. skierowane do osoby podpisanej pod petycją

- skan zawiadomienia poniżej

Petycja odpowiedz SE.pdf

29.07.2016r.
 6.  03.10. 2016 o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki -  pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".

Osoba Prawna

Szulc- Efekt sp. z o. o.

Jawnosc-Transparentnosc-Open-Data.doc

 odpowiedź

dane w BIP.doc

 

 20.10.2016
 7.  28.10. 2016  o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).  Osoba Prawna Szulc-Efekt Sp. z o.o.  Czystsze-Powietrze2-Dbajmy o Zdrowie i Rodzine-Jawnosc-Transparentnosc.doc

 odpowiedź

czyste powietrze.pdf

 09.12.2016

 

 

 2017 rok          
 1  10.02. 2017  o publikację w całości wniosku na stronie internetowej lub w BIP adresata  Osoba Prawna       Szulc-Efekt Sp. z o.o. wniosek.pdf odpowiedz.pdf  23.02.2017
 2  09.05. 2017    o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017  Osoba Prawna       Szulc-Efekt Sp. z o.o.  PODWORKO TALENTOW NIVEA.pdf

 zawiadomienie o sposobie zalatwienia petycji.pdf

 22.06.2017
 3  28.06. 2017 petycja w przedmiocie -  aby Kierownik Jednostki (Adresat Petycji) - opublikował w swojej Oficjalnej Stronie Internetowej - załączony Baner dotyczący zbliżającej się Konferencji związanej z poruszaną wyżej problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej. 

 Sponsor Konferencji:

WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J

 

ul. Kłobucka 13

 

02-699 Warszawa

 petycja konferencja.pdf petycja - odpowiedz.pdf  07.07.2017
 4  04.09. 2017  o przekazanie wniosku do wszystkich szkół podstawowych  Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o.  Inicjatywa Zdrowie Najmlodszych zmieniajmy Gminy i Samorzady na Lepsze.doc    
 5  16.10. 2017  o dodatkowy kurs autobusu  osoba prywatna

o dodatkowy kurs autobusu.pdf

o dodatkowy kurs uzupelnienie.pdf

 prośba o uszczegłowienie przedmiotu petycji

o uszczegolowienie petycji.pdf

zawiadomienie o sposobie zalatwienia petycji 28 12 2017.pdf

 
 

2018 rok

         
 1.  25.04.2018  o dodatkowy kurs linii autobusowej nr 33  Grupa osób fizycznych  img20180523 11041213.pdf pismo dot komunikacji MPK.pdf

 - Przewidywany termin rozpatrzenia petycji nie później niż w terminie 3 m-cy od dnia jej złożenia

zawiadomienie o sposobie zalatwienia petycji 04 07 2018.pdf

2.  02.05.2018  o dodatkowy kurs linii autobusowej nr 34  Grupa osob fizycznych img20180523 11034011.pdf pismo dot komunikacji MPK.pdf  - Przewidywany termin rozpatrzenia petycji nie później niż w terminie 3 m-cy od dnia jej złożenia
3.  16.08.2018  o przeprowadzenie analizy i rozważnie  instalacji na budynkach uzytkowanych przez urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych   Osoba prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. PETYCJA.pdf  

  

  

 

 

4.  13.09.2018  o próbę wdrożenia w gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii  Osoba prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. petycja.pdf  odpowiedz.pdf  15.11.2018r.
5.  19.09.2018  o rozważenie przystąpienia do programu "Wzorowa łazienka"  Osoba prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. wzorowa lazienka.pdf    
6.  01.10.2018 o pilne  zakończenie sporu i zapewnienie powrotu naszym lekarkom i pielegniarkom do Ośrodka Zdrowia w Brzeznej Pacjenci zadeklarowani do byłego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej

osrodek zdrowia

w Brzeznej.pdf

 zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,  petycja pozostaje bez rozpatrzenia, ponieważ nie wskazano  w niej osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję   12.10.2018
7.  15.11.2018  o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia  - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo Zamówień publicznych  Osoba prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. petycja 15 11 2018r.pdf  Odpowiedz na petycje 

 26.11.2018

 

 

 

  2019 rok          
1. 03.09.2019 o przywrócenie autobusu MPK na linii Nowy Sącz - Brzezna Litacz Szkoła mieszkańcy Brzeznej Litacza

przywrocenie_lini_MPK_

Brzezna_Litacz.pdf

zawiadomienie_o_sposobie_

zalatwienia_petycji

 25.11.2019
 2.  27.09.2019  o opracowanie przez GKRPA programu wykorzystania w szkołach narzedzi informatycznych o charakterze edukacyjnym   Osoba prawna Szulc-Efekt Spółka z o.o.  petycja_do_GKRPA.pdf  odp_ws_petycji.pdf  26.12.2019
 3.  30.09.2019  o zmianę przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym

 Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka Zdrój

petycja_o_ zmiane_ ustawy_o_SN.pdf odpowiedz_ Sutor.pdf  13.11.2019
 4.  14.11.2019  w sprawie montażu progów zwalniających  Mieszkańcy Zadrodze-Przymiarki

dot_montazu_

progu_ zwalniajacego.pdf

zawiadomienie_

o_sposobie_

zalatwienia_

petycji

 28.11.2019
 5,  09.12.2019  o zmianę przepisów prawa miejscowego

 Renata Sutor ul. Rynek 8B

34-700 Rabka Zdrój

6_12_19r-Petycja.pdf  

 

6. 09.12.2019

o przywróecenie autobusu MPK na linii Nowy Sącz-Brzezna Litacz Szkoła

mieszkańcy miejscowości Brzezna-Litacz Petycja_09_12_2019.pdf    
  2020 rok          
1  10.01.2020  o budowę wodociągów mieszkańcy wsi Juraszowa  Petycja_10_01_2020.pdf    
2  13.01.2020 o budowę mostu na potoku Słomka mieszkańcy wsi Rogi petycja_10_01_2020 Rogi.pdf    
3  21.01.2020  dotyczy płatności bezgotówkowych w Urzędzie

Robert Łaniewski Prezezs Zarządu Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

petycja_21_01_2020.pdf odpowiedz_17_02_2020.doc  17.02.2020
             

Petycje wnoszone do Rady Gminy Podegrodzie

 

Lp.

Data wpływu

Petycja

Podmiot wnoszący petycję

Treść petycji

Przebieg postępowania

Przewidywany termin rozpatrzenia  i sposób załatwienia petycji

             
             
             

 

 

 

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie