Przepisy dotyczące wyborów 2015

Sejm i Senat

 
data publikacji:  09-10-2015 | 11:59
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2015 | 14:19
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 09.10.2015
więcej »»»
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców 09.10.2015
więcej »»»
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 09.10.2015
więcej »»»
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów 09.10.2015
więcej »»»
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 09.10.2015
więcej »»»
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH w sprawie spisu wyborców 09.10.2015
więcej »»»
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 09.10.2015
więcej »»»
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania 09.10.2015
więcej »»»
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych 09.10.2015
więcej »»»
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju 09.10.2015
więcej »»»
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą 09.10.2015
więcej »»»
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich 09.10.2015
więcej »»»
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku 09.10.2015
więcej »»»
Kodeks wyborczy - ustawa 09.10.2015
więcej »»»
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 09.10.2015
więcej »»»
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 09.10.2015
więcej »»»
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego 09.10.2015
więcej »»»
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 09.10.2015
więcej »»»
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania stosowanej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 09.10.2015
więcej »»»
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 09.10.2015
więcej »»»
 
1 | 2
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie