Obwieszczenia

2015 rok

 
data publikacji:  13-08-2015 | 12:54
data ostatniej modyfikacji:  13-08-2015 | 12:54
data wytworzenia dokumentu:  13-08-2015
autor dokumentu: Wójt Gminy Podegrodzie
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie z 13 sierpnia 2015

 WÓJT GMINY PODEGRODZIE

Nasz znak: ROS.6220.6.2015 Podegrodzie, dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Podegrodzie

 

Wójt Gminy Podegrodzie, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 13 sierpnia 2015 r. na wniosek inwestora tj. Gminy Podegrodzie – Zespołu Doradcy ds. Inwestycyjnych Urzędu Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 293889K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00 – 2+100,00.”

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godzinach 800-1600, a w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku w godzinach 700- 1500.

Ponadto informuje, że dane o decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.podegrodzie.pl, zakładka informacje o środowisku – 2015 r. – karty informacyjne). Z kartą decyzji można zapoznać się w pokoju nr 5 w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

 

 

Z up. WÓJTA

(-) mgr inż. Elżbieta Popardowska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie