Obwieszczenia

2015 rok

 
data publikacji:  31-07-2015 | 12:35
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2015 | 12:48
data wytworzenia dokumentu:  31-07-2015
autor dokumentu: Elżbieta Popradowska
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie z 31 lipca 2015

 WÓJT GMINY PODEGRODZIE

Nasz znak: ROS.6220.4.2015 Podegrodzie, dn. 31 lipca 2015 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Podegrodzie

 

Wójt Gminy Podegrodzie, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późniejszymi zmianami), zawiadamia, że w dniu 31 lipca 2015 r. na wniosek Gminy Podegrodzie – Zespołu Doradcy ds. inwestycyjnych Urzędu Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Podegrodzie, w Gm. Podegrodzie”.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godzinach 800-1600, a w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku w godzinach 700 - 1500.

Decyzja z dnia 31 lipca 2015 r., znak: ROS.6220.4.2015 stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Ponadto informuję, że dane o decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.podegrodzie.pl, zakładka informacje o środowisku – 2015 r. – karty informacyjne). Z kartą decyzji można zapoznać się w pokoju nr 5 w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z dyspozycją art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego przewidujący zawiadamianie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Z up. WÓJTA

(-) mgr inż. Elżbieta Popardowska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

 

files/fck/87/file/informacja_o_srodowisku/2015_rok/decyzja.pdf

files/fck/87/file/informacja_o_srodowisku/2015_rok/Rys__1.pdf

files/fck/87/file/informacja_o_srodowisku/2015_rok/Rys__2.pdf

files/fck/87/file/informacja_o_srodowisku/2015_rok/wykaz_stron_postepowania.pdf

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie