Obwieszczenia

2015 rok

 
data publikacji:  30-06-2015 | 15:01
data ostatniej modyfikacji:  30-06-2015 | 15:01
data wytworzenia dokumentu:  30-06-2015
autor dokumentu: Elżbieta Popradowska
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie z 30 czerwca 2015

 WÓJT GMINY PODEGRODZIE

Nasz znak: ROS.6220.4.2015 Podegrodzie, dn. 30 czerwiec 2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Podegrodzie

 

Stosownie do art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Podegrodzie informuje strony prowadzonego postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Gminy Podegrodzie - Zespołu Doradcy ds. inwestycyjnych, Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, że Postanowieniem Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 30 czerwca 2015 r., znak: ROS.6220.4.2015 postanowiono nie nakładać na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Podegrodzie, w gm. Podegrodzie”.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie nowosądeckim na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowościach: Stadła, Podegrodzie, Naszacowice.

Ponadto zawiadamiam, że zakończono gromadzenie materiału dowodowego dotyczącego postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Gminy Podegrodzie - Zespołu Doradcy ds. inwestycyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Strony prowadzonego postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji mogą zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – pok. Nr 5, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałek w godzinach 800 – 1600, a pozostałe dni tj. od wtorku do piątku w godzinach 700 – 1500 i wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Liczba stron w postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z dyspozycją art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego przewidujący zawiadamianie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Postanowienie z dnia 30 czerwca 2015 r., znak: ROS.6220.4.2015 oraz Zawiadomienie z dnia 30 czerwca 2015 r., znak: ROS.6220.4.2015 stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.


Z treścią przedmiotowego postanowienia i zawiadomienia strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Podegrodzie, w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie pok. Nr 5, Podegrodzie 248 w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałek w godzinach 8
00 – 1600, a pozostałe dni tj. od wtorku do piątku w godzinach 700 – 1500 oraz poprzez obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń przez właściwych Sołtysów
w miejscowościach: Stadła, Podegrodzie, Naszacowice.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. WÓJTA

(-) mgr inż. Elżbieta Popardowska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

files/fck/87/file/informacja_o_srodowisku/2015_rok/postanowienie_30_06_2015.pdf

files/fck/87/file/informacja_o_srodowisku/2015_rok/Rys_1a.pdf

files/fck/87/file/informacja_o_srodowisku/2015_rok/Rys_2a.pdf

files/fck/87/file/informacja_o_srodowisku/2015_rok/zawiadomienie_30_06_2015.pdf

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie