sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

2014 rok

 
data publikacji:  26-02-2015 | 12:22
data ostatniej modyfikacji:  03-06-2015 | 14:10
Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy 26.02.2015
więcej »»»
Wykonanie budżetu gminy 26.02.2015
więcej »»»
Wykaz przedsięwzięć do WPF 26.02.2015
więcej »»»
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 26.02.2015
więcej »»»
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 26.02.2015
więcej »»»
sprawozdanie o stanie należności 26.02.2015
więcej »»»
sprawozdanie o nadwyżce-deficycie 26.02.2015
więcej »»»
sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 26.02.2015
więcej »»»
sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 26.02.2015
więcej »»»
Uchwała Nr S.O.XI/423/2/15 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za 2014 rok 26.03.2015
więcej »»»
Wykaz osób prawnych i fizycznych za 2014 rok 04.05.2015
więcej »»»
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2014 r. 12.05.2015
więcej »»»
wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej 03.06.2015
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie