2015 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  25-02-2015 | 12:59
data ostatniej modyfikacji:  26-01-2016 | 09:53
Uchwała Nr XIII/143/2015 z 28.12.2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 26.01.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/142/2015 z 28.12.2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 26.01.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/141/2015 z 28.12.2015r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2016 12.01.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/140/2015 z 28.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 12.01.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/139/2015 z 28.12.2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/124/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie na 2016 rok 26.01.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/138/2015 z 28.12.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 320/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego i udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego 12.01.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/137/2015 z 28.12.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015 nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. 12.01.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/136/2015 z 28.12.2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/21/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 12.01.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XII/135/2015 z 01.12.2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 08.12.2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII/134/2015 z 01.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stadła do gminnego zasobu nieruchomości 08.12.2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII/133/2015 z 01.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1 i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 08.12.2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII/132/2015 z 01.12.2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Podegrodzie oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 08.12.2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII/131/2015 z 01.12.2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/411/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Podegrodzie polegającej na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpadów komunalnych przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu oraz ustalenia wysokości cen za tę usługę 08.12.2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII/130/2015 z 01.12.2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 08.12.2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII/129/2015 z 01.12.2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 08.12.2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII/128/2015 z 01.12.2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 08.12.2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII/127/2015 z 01.12.2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie 08.12.2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII/126/2015 z 01.12.2015r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie 08.12.2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII/125/2015 z 01.12.2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie na rok 2016 08.12.2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII/124/2015 z 01.12.2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie na 2016 rok 08.12.2015
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie