KONSULTACJE SPOŁECZNE

 
data publikacji:  23-10-2014 | 13:04
data ostatniej modyfikacji:  23-10-2014 | 13:26
data wytworzenia dokumentu:  23-10-2014
autor dokumentu: Beata Marcinek
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Konsultacje społeczne

 KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

W SPRAWIE STATUTÓW SOŁECTW GMINY PODEGRODZIE

 

 

Rada Gminy i Wójt Gminy Podegrodzie

 

ogłaszają rozpoczęcie konsultacji społecznych,

których przedmiotem są projekty

STATUTÓW SOŁECTW GMINY PODEGRODZIE

 

 

 

Udostępnia się niniejsze projekty statutów sołectw Gminy Podegrodzie w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.podegrodzie.pl oraz na stronie internetowej Gminy www.podegrodzie.pl.

 

 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 25 października 2014 r. do 7 listopada 2014 r., zgodnie z poniższą uchwałą, w formie:

 

- przyjmowanie pisemnych uwag, opinii i wniosków mieszkańców przez radnych, sołtysów, członków rad sołeckich,

 

- pisemne zgłaszanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców na dziennik podawczy Urzędu Gminy Podegrodzie.

 

 

Wójt Gminy Podegrodzie

(-) mgr Małgorzata Gromala

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XLV/484/2014

RADY GMINY PODEGRODZIE

z dnia 30 września 2014 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw w Gminie Podegrodzie

 

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami),

 

Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Podegrodzie, których przedmiotem są projekty statutów wszystkich sołectw Gminy.

§ 2.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały poprzez:

1) udostępnienie mieszkańcom treści projektów statutów w Urzędzie Gminy Podegrodzie, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy,

2) przyjmowanie przez radnych, sołtysów, członków rad sołeckich pisemnych uwag, opinii i wniosków mieszkańców,

3) pisemne zgłaszanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców składanych na dziennik podawczy Urzędu Gminy Podegrodzie.

§ 3.

1. Niezwłocznie po upływie okresu konsultacji określonego w § 2, wszystkie opinie, uwagi i wnioski mieszkańców przekazuje się Radzie Gminy Podegrodzie.

2. Rada Gminy Podegrodzie dokona analizy wyników konsultacji, a następnie opracuje projekty uchwał w sprawach statutów sołectw wraz z informacją o wnioskach, uwagach i opiniach uwzględnionych i nieuwzględnionych w projektach.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Podegrodzie i Wójtowi Gminy Podegrodzie.

§ 5.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Podegrodzie oraz jednostek pomocniczych Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Podegrodzie

(-) mgr Dariusz Kowalczyk

 

 

 

files/fck/87/file/konsultacje_/Projekt_Statutu_Solectwa_Brzezna.pdf

files/fck/87/file/konsultacje_/Projekt_Statutu_Solectwa_Chochorowice.pdf

files/fck/87/file/konsultacje_/Projekt_Statutu_Solectwa_Dlugoleka_-_Swierkla.pdf

files/fck/87/file/konsultacje_/Projekt_Statutu_Solectwa_Gostwica.pdf

files/fck/87/file/konsultacje_/Projekt_Statutu_Solectwa_Juraszowa.pdf

files/fck/87/file/konsultacje_/Projekt_Statutu_Solectwa_Mokra_Wies.pdf

files/fck/87/file/konsultacje_/Projekt_Statutu_Solectwa_Naszacowice.pdf

files/fck/87/file/konsultacje_/Projekt_Statutu_Solectwa_Olszana.pdf

files/fck/87/file/konsultacje_/Projekt_Statutu_Solectwa_Olszanka.pdf

files/fck/87/file/konsultacje_/Projekt_Statutu_Solectwa_Podegrodzie.pdf

files/fck/87/file/konsultacje_/Projekt_Statutu_Solectwa_Podrzecze.pdf

files/fck/87/file/konsultacje_/Projekt_Statutu_Solectwa_Rogi.pdf

files/fck/87/file/konsultacje_/Projekt_Statutu_Solectwa_Stadla.pdf

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie