sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

2013 rok

 
data publikacji:  03-03-2014 | 14:08
data ostatniej modyfikacji:  12-05-2015 | 09:59
Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy

w 2013 roku   więcej »»»

wykonanie budżetu gminy

za 2013 rok   więcej »»»

wykaz przedsięwzięć do WPF

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2013 r.   więcej »»»

roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27S   więcej »»»

roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-28S   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce-deficycie

Rb-NDS   więcej »»»

sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Rb-UZ   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-Z   więcej »»»

Informacje określone w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

2013 rok   więcej »»»

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

w 2013 roku   więcej »»»

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2013 r   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie