2013 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  28-02-2013 | 08:14
data ostatniej modyfikacji:  21-09-2015 | 12:09
Uchwała Nr XXXVIII/411/2013 z 27.12.2013 w sprawie ustalenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Podegrodzie polegającej na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpadów komunalnych przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu oraz ustalenia wysokości cen za tę usługę 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/410/2013 z 27.12.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/355/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/409/2013 z 27.12.2013 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1 i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/408/2013 z 27.12.2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gostwica do gminnego zasobu nieruchomości 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/407/2013 z 27.12.2013 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców Gminy Podegrodzie oraz uchylenia Uchwały Nr XXXVII/386/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/406/2013 z 27.12.2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Podegrodzie na lata 2014 - 2016. 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/405/2013 z 27.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/404/2013 z 27.12.2013 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Podegrodzie na lata 2014-2020 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/403/2013 z 27.12.2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/402/2013 z 27.12.2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/401/2013 z 27.12.2013 w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PODEGRODZIE NA ROK 2014 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/400/2013 z 27.12.2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/399/2013 z 27.12.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/398/2013 z 27.12.2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/397/2013 z 27.12.2013 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/384/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/396/2013 z 27.12.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/223/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła – Kolektor A” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/395/2013 z 27.12.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/250/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła – Kolektor A” 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVIII/394/2013 z 27.12.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/295/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 14.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/393/2013 z 03.12.2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 30.12.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVII/392/2013 z 03.12.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Długołęce - Świerkli umowy użytkowania nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy 30.12.2013
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie